Category: تدریس زبان شناسی خانم یخکشی

شناخت بیماریها از روی زبان خانم یخکشی جلسه اول(۱)

?تدریس شناخت بیماریها از روی زبان ?مدرس: خانم یخکشی ?(مدرس طب سنتی وروشهای...

شناخت بیماریها از روی زبان خانم یخکشی جلسه ۲

  تدریس شناخت بیماریها از روی زبان مدرس:خانم یخکشی (مدرس طب سنتی و روشهای...

شناخت بیماریها از روی زبان خانم یخکشی جلسه ۳

تدریس شناخت بیماریها از روی زبان مدرس:خانم یخکشی جلسه سوم(۳) در ادامه مبحث...

شناخت بیماریها از روی زبان خانم یخکشی جلسه ۴

تدریس شناخت بیماریها از روی زبان مدرس:خانم یخکشی جلسه چهارم(۴) تعریف زبان...

شناخت بیماریها از روی زبان خانم یخکشی جلسه ۵

تدریس شناخت بیماریها از روی زبان مدرس:خانم یخکشی (مدرس طب سنتی و روشهای...

شناخت بیماریها از روی زبان خانم یخکشی جلسه ۶

تدریس شناخت بیماریها از روی زبان مدرس:خانم یخکشی (مدرس طب سنتی و روشهای...

شناخت بیماریها از روی زبان خانم یخکشی جلسه ۷

تدریس شناخت بیماریها از روی زبان مدرس:خانم یخکشی (مدرس طب سنتی و روشهای...

شناخت بیماریها از روی زبان خانم یخکشی جلسه ۸

تدریس شناخت بیماریها از روی زبان مدرس:خانم یخکشی (مدرس طب سنتی و روشهای...

شناخت بیماریها از روی زبان خانم یخکشی جلسه ۹

تدریس شناخت بیماریها از روی زبان مدرس:خانم یخکشی (مدرس طب سنتی و روشهای...

شناخت بیماریها از روی زبان خانم یخکشی جلسه ۱۰

تدریس شناخت بیماریها از روی زبان: مدرس:خانم یخکشی (مدرس طب سنتی و روشهای...

شناخت بیماریها از روی زبان خانم یخکشی جلسه ۱۱

تدریس شناخت بیماریها از روی زبان ?مدرس:خانم یخکشی (مدرس طب سنتی و روشهای...

شناخت بیماریها از روی زبان خانم یخکشی جلسه ۱۲

تدریس شناخت بیماریها از روی زبان: ?مدرس:خانم یخکشی (مدرس طب سنتی و روشهای...

شناخت بیماریها از روی زبان خانم یخکشی جلسه ۱۳

تدریس شناخت بیماریها از روی زبان: مدرس:خانم یخکشی (مدرس طب سنتی و روشهای...