Category: تدریس مزاج شناسی (حکیم خیر اندیش)

تدریس مزاج شناسی از استاد خیر اندیش جلسه پانزدهم

تدریس: مزاج شناسی مدرس: استاد خیراندیش جلسه: پانزدهم   در ادامه مزاج انواع:...

تدریس: مزاج شناسی ،حکیم خیراندیش جلسه: شانزدهم

  مزاج خانه و مسکن در موقعیتی که زیست می کنیم و ساعت هایی از ایام فراغت را...

مزاج شناسی استاد خیر اندیش:(جلسه هفدهم)

  تدریس: مزاج شناسی مدرس: استاد حکیم خیراندیش جلسه: هفدهم     ادامه...

مزاج شناسی استاد خیر اندیش :(جلسه هجدهم)

  تدریس: مزاج شناسی مدرس: استاد حکیم خیراندیش جلسه: هجدهم   ادامه مبحث...