آموزش زالو درمانی استاد موسوی جلسه ۹

?تدریس آموزش زالو درمانی
?مدرس: استاد حکیم سید محمد موسوی
?جلسه نهم
????????

?سردردهای دموی (خونی)
?سردردهایی که در اثر غلبه خون یا فشار خون ایجاد شوند حتی اگر چندین سال به هیچ دارویی جواب نداده باشـند به خوبی با انجام زالـوی پشت گـوش بالاـخصوص زالـوی روی دست پس از آن برطرف میشونـد.

? ابتـدا پشت هرگـوش ۱۰عـدد زالو بیاندازیـد و با مسـهل عـام و خاکشـیر وسـکنجبین مزاج بیمـار را پاکسـازی کنیـد.

♻️مـا نحوه این پاکسـازی را درکتـاب پیـک شـفا در علاج قطعی سردردها ذکر کردیم.

? ۲۰ الی۲۵ روز پس از انـداختن زالو پشت گوشها، پشت هر دست ۱۰ عدد زالوی متوسط بیاندازید.

?در این صورت یا سردرد به کلی از میان میرود یا اینکه کاهش چشمگیری پیدا میکند و با تکرار زالوی پشت گوش و دست به
همین ترتیب که گفته شد دیگر آثاری ازسـردرد دموی(خونی) باقی نخواهد ماند مگر آنکه سـردرد دیگری نیز وجود داشـته باشد که درمان خاص خود راخواهد داشت.

?سایر سردردهای شقیقه (میگرن)

?انواع دیگر سـردردهای شـقیقه (میگرن) که در اثر اخلاط مختلف ازجمله صفرا یا سودا یا بلغم یا مخلوطی از آنها به وجود می آیند
نیز پس از پاکسـازی همـان خلـط بـا داروهـای گیـاهی سـپس زالو درمـانی و حجـامت کاملا برطرف میشونـد و این همان امتیازات برجسـته وگویـای توانمنـدیهای طب ایرانی است که هرگز بـا روشهـای درمـانی طب اروپـایی قابـل مقایسه نیست.

✅پس در علاج سردرد دموی (خونی) ابتـدا خونگیری شـروع میشود ولی درسـردردهای صـفراوی و سوداوی و بلغمی ابتدا پاکسازی بدن ازخلط غالب شروع میشود آنگاه خونگیری آغاز میگردد.

?سردردآفتابی

?پس از مصرف داروهای گیاهی خنک وضدالتهاب زالودرمانی پشت گوش به تعداد هرگوش ۵عدد زالوی ریزکافی است.

 

?سرسام
?با مصـرف داروهای گیاهی منضج و مسهل اخلاط گرم و حار و استفاده ازصندل و گشنیز و گلاب و آب سیب و آب لیموشیرین و
آب هندوانه و یا شـربت فواکه سرد و شراب عناب، پشت هر گوش ۱۰ عدد زالوی ریز میاندازیم،

?سپس۱۰ روز بعداز زیر زبان با دو، سه عـدد زالـوخون میگیریم

?۲۰ روز بعـد از پشت هرگوش تـا زیرگونه هـا تـا وسط بینی خطی میکشـیم و در امتـداد آن هر طرف ۱۰ عـدد زالـوی ریز میانـدازیم.

?چنـانچه سـرسام بـا غلبه مـاده بلغم همراه است از زالو درمـانی خـودداری میکنیم مگر آنکه تشـخیص بـدهیم که انسداد بلغم در منطقه ای ازسـر باعث حبس خون و افزایش گرما در آن شده است که در اینصورت زالو باید در نقطه های خاصی مطابق با محور انسداد انداخته شود.
معمولا در مزاجهای کاملا بلغمی سـرسام ایجاد نمیشود.
زالودرمانی درگودی پشت گردن به تعـداد سه عدد و تکرار آن با توجه به اثرات هر بار زالو انداختن انجام میشود.

 

?سرگیجه
?به جز سـرگیجه های ناشـی از افت فشـار و کم خـونی سـرگیجه های دیگر بـا زالو درمـانی پشت گوش هـا و گـاه پشت دستهـا بهبود مییابد.

?علت آن بیشتر ناشی از غلظت و فشار خون و نوع رسوبی که اخلاط اضافی برجای نهاده اند میباشد.

 

?نسیان(آلزایمر، فراموشی)

?بدیهی است که یکی از درمانهای بسـیار مفید در درمان آلزایمر زالودرمانی است که با مصـرف داروهای گیاهی به اوج تأثیرخود
میرسـد و ازطرفی زالو درمـانی یک پیشـگیرنده بسـیار قوی برای این بیماری محسوب میشود.
داروهای تقویت حافظه و پاک سازی مزاج لازم است.

✅عضویت در کانال مرجع تخصصی طب ایرانی اسلامی???

https://telegram.me/joinchat/DXph7kDEs2ciiVGoIhfpeg

✅ادامه تدریس در صفحه دوم???

?صفحه دوم از تدریس جلسه نهم زالودرمانی:???

?رعشه (پارکینسون)

?پس از مصرف داروهای منضج و مسهل اخلاط به مّدت ۱۵ روز وشروع مصرف داروهای سنتی ضد رعشه (پارکینسون)، زالوها را به تعداد ۱۰عدد پشت هرگوش می اندازیم،

?هم زمان علاوه بر مصرف سایر داروهای ضد رعشه ضماد زیر را یک روز در میان روی ملاج بیمار میبندیم:

?جنـدبیـدستر، عاقرقرحا، تخم خربزه،سـعدکوفی، مصـطکی؛ داروها را مساوی تهیه کرده هر بار یک قاشق مربا خوری آنرا با زرده تخم مرغ بومی خمیر کرده روی سر به مّدت ۲ تا ۴ساعت میبندیم.

?همزمان با اقدامات فوق هرشب بیمار با جوشاندنی سداب، تخم گشـنیز بخور داده و بلافاصـله با داروی انفیه خود را وادار به عطسه کردن نموده و پس از آن روغن بنفشه بادام در بینی بچکاند و به رختخواب برود و

?بهتر است اینکار که نوعی پاکسازی مغز اسـت در همان ۱۵ روزی که پاکسازی با منضج و مسهل اخلاط اجرا میشود انجام پذیرد تا زالودرمانی به نهایت مؤثر واقع شود.

?پس از افتادن زالوها اگرخونریزی به سرعت قطع شود به فاصله حدود ۱۰ تا ۱۵ روز بعد دوباره باید از پشت گوش ها با همان تعداد زالو خون گرفته شود.

?این بـارحتمـا پس از افتـادن زالوها خونریزی تا چنـد ساعت ادامه خواهـد یافت چرا که خون روان تر و تمیزتر شده است.

?۲۵ روز بعد، پشت هر دست ۱۰ عدد زالو بیاندازید سپس یک هفته بعد از زیر زبان با ۳ عدد زالوی متوسط خون بگیرید و یا رگ زیر زبان را فصد کنید.

? با ادامه مصرف داروهای سنتی خون گیری چهارم به تشخیص پزشک مجددا از پشت گوش یا روی دست تکرار میشود.

♻️روی دست یا پشت گوش کـدام یک مقدم تر است؟
اگر لرزش رعشه کمتر شده است پشت دست و اگر هنوز تغییری نکرده در این مرحله که خون گیری چهارم است (پس از
خونگیری از زیر زبان) از پشت گوش خون بگیرید و پشت هرگوش همان تعداد زالو را تکرارکنید.

✅عضویت در کانال مرجع تخصصی طب ایرانی اسلامی ???
https://telegram.me/joinchat/DXph7kDEs2ciiVGoIhfpeg
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *