آموزش زالو درمانی استاد موسوی جلسه ۱۰

تدریس: آموزش زالو درمانی
?مدرس: استاد حکیم سید محمد موسوی
?جلسه: دهم
???????

?بیماری ام. اس

بیمـار ی استرخـاء اعصـاب از انواع فلـج ناشـی از افزایش سـموم فلزی بـا داروهـای گیـاهی و زالودرمـانی رو به بهبودی میرود و از حمله هـای آن به خوبی پیشـگیری به عمل می آیـد.

?یکی از عوامل ایجاد این بیماری پرکردن دنـدانها باکپسولهای دنـدان پرکنی است که دارای ژرمانیوم، تالیوم،جیوه،سرب و مواد دیگر میباشد. اگر این کپسولها بدرستی مهار نشوند به تدریج درون دهان باز شـده و وارد سیسـتم گردش خون شـده و غلاـف سـلولهای عصبی را تخریب و بیماری خطرناک ام. اس را بوجود می آورنـد.

مواد شیمیایی حاوی مواد فلزی که در بستری از اخلاط بلغمی و با ترکیب شدیـد با خلطی دیگر روی بافتهای مغز و نخاع نشسـته اسـت رسوب مقاومی را در منطقه هضم چهارم ایجاد میکنـد که بایـد با منضـج و مسـهل مناسب این رسوب را در مدت زمان لازم از هم گسـست و رشـته های عصبی را از محاصـره آن خـارج نموده و با دارو و زالو آنها را به سوی مجاری دفعی هـدایت کرد.

?بافتهای آسیب دیده پس از گذشت یک یا چند دوره داروهای معدل و مقوی کم کم به حال نخست باز میگردند.

?در موارد پیشـرفته هرچنـد این بیماری قابل علاج کامل نیست اما با مصـرف داروهای گیاهی و زالودرمانی قابل کنترل میباشـد.

نود درصـد افرادی که برای درمان
مراجعه میکنند بیش از ۴ دنـدان پرکرده دارنـد.

?این بیماری در بانوان بیشتر از مردان گزارش شـده است. این سـموم روی اعضاء دیگر بـدن نیز تأثیرات مخربی برجای میگذارد.

? نحوه زالودرمانی در این بیماری مانند بیماری سـکته مغزی است. ولی در مواقع لزوم در بعضی از اندامها تکرارخواهدشد.

?نحوه زالودرمانی ماننـد علاج سـکته مغزی است:
هر بار پشت گوش ها به تعـداد ۱۰ عـدد زالو میاندازیم

۲۰ تا ۲۵ روز بعد پشت دستها

۲۰ تا ۲۵ روز بعـد روی پاها

۲ الی۳ مـاه پرهیز از زالو درمانی و آنگاه دوباره همین۳ نوبت زالودرمانی مانند قبل آغاز میشود.

در سال بعد نیز زالو درمانی باید تکرارشود و تا حصول نتیجه به همین منوال ادامه یابد.

داروهـای گیـاهی و روغنهـای مخصوص مـالش نیز بایـد اعمـال و ادامه یابـد.

اکثریت بیماران مبتلا به ام. اس با داروهای گیاهی و زالودرمـانی بهـترین نتیجه راگرفته انـد.

زنبوردرمـانی پس از زالو درمـانی بسـیار مفیـد واقع شـده است، اما باید در این روش در اواخر دورههای زالو درمانی انجام پذیرد.

 

?تقویت حافظه:
زالودرمانی پشت گوش در تقویت حافظه بسـیار مؤثر می باشد. کسانی که میخواهند آماده امتحانات سخت مانند کنکور شوند بهتر است یک ماه قبل و یا هر زمان که توانسـتند پشت گوشها هرکدام ۱۰ عدد زالوی ریز بیاندازند.

اگر داروهای تقویت حافظه را هم مصرف نمایند نتیجه بسیار بهتری خواهند گرفت.

?جمود:
باطل شـدن حس و مانـدن شـخص در یک حالت ثابت میباشـد.
زالودرمانی پس از پاک سازی با داروهای گیاهی در پشت گوشها در یک یا چند مرحله انجام شود.

?سهر:
بیخوابی است که ازحـد اعتـدال درگذشـته و درصورتی که عامل آن خلط صـفرا باشـد و یا ترکیبی از اخلاط گرم باشـد، پس از مصرف منضج و مسهل های ضد اخلاط گرم و
پاکسازی مغز با بخور و عطوس،

پشت هر گوش ۱۰عدد زالو میاندازیم

۲۰ روز بعد بالای هر ابرو ۵ عدد زالوی ریز و

زالو درمانی سوم روی هر دست ۱۰عدد زالو میباشد.

 

?جنون
شناسایی خلط غالب و دفع آن و مصـرف داروهای ضد جنون و زالودرمانی پشت گوش، دست و پاهاست. نیاز به تکرار آن بسـته به وضعیت بیمار و تشخیص پزشک دارد.

✅عضویت در کانال مرجع تخصصی طب ایرانی اسلامی ???
https://telegram.me/joinchat/DXph7kDEs2ciiVGoIhfpeg
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *