آموزش زالو درمانی استاد موسوی جلسه ۱۱

تدریس: آموزش زالو درمانی
?مدرس: استاد حکیم سید محمد موسوی
?جلسه: یازدهم
????????

?امراض گوش:

?طنین،وزوز و آواز گوش:
پشت هرگوش پس از پاکسازی بدن ازخلط غالب ۱۰عدد زالو متناسب با توان بیمار میاندازیم و با روغنهایی مانند روغن حنظل
و یا روغن همیشه بهار به تدریج آواز گوش را از بین میبریم.

?عفونت ودردگوش (صفراوی و یا صفرا و سودای ترکیبی):

?باید تا ۷شب هرشب داخل گوش قطره روغن حنظل و یا همیشه بهار و آب تازه پیاز بچکانیـد.

?پس از آن غیر از چکاندن آب پیاز
و روغن هرشب قبـل ازخواب گوش پـاک کن را با کمی عسل آغشـته کنیـد و مقـداری پودر انزروت روی آن بپاشـید و آنرا در
گوش طوری که پرده گوش آسـیب نبینـد قرار دهیـد تـا صـبح بمانـد؛ بـا اینکارجرمها و عفونتها جـذب شـده و بیرون می آیـد.

?زالودرمـانی پشت گوش درکنـار داروهـای منضـج و مسـهل خلط غالب وچکانـدن روغن حنظل و ماننـدآن درد گوش را از میان میبرد.

 

?زخم گوش :
?شسـتشوی گوش بـا داروهـای گیـاهی ترمیم زخم گوش و پاکسازی بـدن ازخلط غالب و زالودرمانی پشت گوش و زیرلاله گوش زخم گوش را از میان میبرد.

?امراض بینی:

?باطل شدن حس بویایی:
?داروهـای بخور و عطسه آورها هرشب یکبار و روغن بنفشه بادام، همر اه با زالودرمانی به تعـداد ۲ تا ۳ عدد کنار بینی حس بویایی را باز میگرداند.

?امراض دهان:

?قلاع(جوشش دهان چون از گرمی بود):

همراه با داروهای ضد گرمی و پاک سازی کننده منضج و مسـهل و دهان شویه های گیاهی با زالودرمانی زیر زنخو زیر زبان به تعداد کم جوشش قلاع از بین میرود.

 

?بحز (بدبوئی دهان نوع صفراوی):

♻️بدبوئیها ازسه علت بیرون نیست:
?یکی عفونت سینوزیت
?دوم عفونت لثه و دندان
?سوم سوء مزاج معده

بخور و عطسه، دهان شویه های ضدعفونت، منضج ها و مسهل های پاکسازی معده و دستگاه گوارش و زالودرمانی زنخو زیر زبان به تعداد کم علاج این بیماری است.

?آفت :
مانند درمان قلاع عمل میکنیم.

 

?درددندان(همراه با غلبه گرمی):
زالودرمانی مانند درمان قلاع میباشد.

?استرخاء لثه (سست شدن گوشت بیخ دندان ازرطوبت خون و سرخی زبان وبزرگی نبض وسایرعلامات غلبه خون):

همراه با داروهای پاکسازی از خلط غالب زالودرمانی را از زیر زنـخ شـروع و در نوبت بعدی که معمولا۱۵ روز بعد انجام میگردد
مستقیما روی لثه ها و دو رگ زیر زبان در چند نوبت چند عدد زالوی ریز میاندازیم.

?عفونت لثه (پیوره):
مـالش لثه هـا هرشب بـا داروهـای گیـاهی قـابض و ضد عفونی کننـده که به صورت پودر روی لثه ها مالیـده میشود انجام میگردد.
همراه با آن هفته ای یکبار هر بار چند عدد زالوی ریز روی لثه ها انداخته میشود.

 

?خونریزی لثه:
ماننـد درمـان استرخاء لثه عمل میکنیم و هر روز یکی دو بار با پودر دهان لثه ها را میشوئیم. پودر دهان:سـماق، پوست انار،گلنار فارسی، مازو،چای مکه به مقدار مساوی و مقدار کمتری میخک که همگی پودر شده اند با دو تا سه برابر نمک مخلوط میشود.

?ورم لثه:
مانند خون ریزی لثه عمل میکنیم. چنانچه از صفرا باشد با مصرف منضج و مسهل های ضد صفرا و دهان شویه و مصرف آبمیوه ها و اغذیه خنک و ضد صفرا و زالو درمانی درچند نوبت روی لثه ها آن را علاج میکنیم.

?تأکل لثه:
مانند ورم لثه عمل میکنیم.

?درد سینه:
علامات آن درد در میان دو شانه و از لحاظ مزاجی به بلغمی، صفراوی ، سوداوی و دموی تقسیم میشود.
در مورد غلبه دم خون گیری از ابتـدای درمـان انجام میشود و درطول درمان بنا بر تشـخیص و نیاز تکرارخواهـد شـد. در مزاجهای دیگرخون گیری پس ازشروع درمان صورت می پذیرد و در مورد غلبه بلغم هنگام خون گیری احتیاط بیشتر بایدکرد.

همراه با داروهای گیاهی زالو درمانی پشت دستها بین انگشـتان میباشـد به این ترتیب که ما بین هر انگشت یک عـدد زالو و روی
انگشت سبابه نیز یک عدد بیاندازید. در مجموع روی هر دست ۵عدد زالو انداخته خواهدشد.

 

?گرفتگی آواز :
ازخشکی اگر باشد هر شب ۵ عدد انجیر زرد با ۱۰ عدد آلوی بخارا در یک پیاله آب خیس کنید و صـبح ناشتا میل کنید. یا اینکه
این مواد را در یـک پیـاله آب دو تـا سه جوش بدهیـد و میـل کنیـد،سـپس زیر زنـخ(چـانه)چنـد عـدد زالو متنـاسب بـا توان بیمار بیاندازید.
۱۵ روز بعـد زیر زبان یک تا ۳ عـدد زالوی ریز بیاندازیـد و یا فصـد زیر زبان کنید. درصورت نیاز داروهای سـعال ملین
مصرف کنید.

?عضویت در کانال مرجع تخصصی طب ایرانی اسلامی ???
https://telegram.me/joinchat/DXph7kDEs2ciiVGoIhfpeg
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *