آموزش زالو درمانی استاد موسوی جلسه ۱۳

?تدریس: آموزش زالو درمانی
?مدرس: استاد حکیم سید محمد موسوی
?جلسه ۱۳

امراض دل

خفقان یا تپش قلب

غلبه صفرا و یا استیلاءخون یا سودا که باعث تغییر در ترشح غّده تیروئید میشود.

احساس کلافگی و بی قراری و عدم تحمل محیط اطراف و سروصدا هنگام شدت بیماری.

درمان آن علاوه بر داروهای طب سـنتی خون گیری با زالو ابتدا پشت هرگوش و سـپس با حفظ فاصله روی هر دو دست است که

با توجه به نوع خلط غالب تقدم دارو و زمان خونگیری تعیین میشود.

در غلبه دم همانطورکه میدانید تقدم با زالودرمانی است.
سکته های قلبی

بیماری که دچارسـکته قلبی شده و غلبه خون یا فشارخون دارد چنانچه در همان یکی دو روز اول که سـکته حادث شده و بیمار از خطرحتمی رهیـده است پشت هر دست بین انگشت سـوم تـا انگشت کوچـک۱۰ عـدد زالوی متوسط از لحاظ بزرگی بیانـدازد به سرعت عوارض سـکته قلبی از بین خواهـدرفت و خطر رفع خواهد شد.
این نکته باید مورد توجه جدی مسـئولین درمان و بهداشـت کشـور قرارگیرد.

چـه درسـکته های مغزی و چه درسـکته های قلـبی به جـای آنکه بـا تقلیـدهای بی مـورد از طب غربی بیمـار را به
بیمارسـتان برده و با داروهای شـیمیایی بخواهنـد حمله قلبی او را کنترل کننـد از زالودرمانی اسـتفاده کنند جان صدها نفر در روز از رنج مردن و یا زنده ماندن با دردهای قفسه سـینه و همواره در اضـطراب سـکته بعدی به سـر بردن خلاص خواهد شد.

اگر اتاقهای عمل و بخشهای
اورژانس ما به تجهیزات زالو درمانی مجهز شود نقطه عطفی در تاریـخ علوم پزشـکی کشور ما نخواهـد شـد که دنیای علوم پزشـکی مربوط به بیماریهای قلبی را متحول خواهد ساخت.

پس از آنکه زالو درمـانی روی دستهـا درحالت اورژانس انجام شـد و بیمار بهبودی سـریع خود را به دست آورد، بایـد طبقه همان دستور قبلی که در مورد سکته های مغزی گفتیم، ۲۵ روز پس از زالوی پشت دست، پشت هر گوش ۱۰ عدد زالوی ریز بیاندازید و
۲۰ تا ۲۵ روز پس از آن دستها و ۲۰ تا ۲۵ روز بعد روی هر پا زالو بیاندازید.

همراه باخون درمانی سایر داروهای گیاهی و ورزشهای مناسب قلب را انجام دهید و پس از ۳ ماه پرهیز از زالودرمانی دوباره در ۳ نوبت زالوها را پشت گوش و سپس روی دست و پس از آن روی پاها بیندازید.

بیمـارانی که شـفا یافته انـد بهتر است هر سـال در فصـل بهار ۳ دوره زالـو یعنی اول پشـت گـوش و بعــد روی دسـت و بعـد روی پا بیاندازند تا عمری طولانی یافته و از امکان سکته های بعدی در امان قرار گیرند.

چنانچه بیمار سـکته قلبی یا بیماری که عروق قلب ویانسـداد پیـداکرده و رنگ پریـده وکم خون و در عین حال دارای خون غلیظ میباشد و ناتوانی عضـله قلب در توزیع خون مشـهود است، ابتدا باید داروی پاکسازی دستگاه گوارش را همراه با داروهای مفرح و تقویت کننـده قلب و مغز مصـرف کنـد و داروهـای عطسه آور را به کـارگیرد، آنگاه پس ازحصول اطمینان ازخونسازی و تقویت
قلب مبادرت به زالودرمانی نماید که طبق دسـتور از پشت گوش شـروع و پس از آن به دست و سپس به پاخواهد رسید و پس از ۲ الی۳ مـاه پرهیز از زالو درمـانی دوبـاره خون گیری طبق دسـتور از سـر گرفته خواهـد شـد.

سـایر روش هـای درمـان گیـاهی مطـابق با دستورات پزشک مسلط به طب سنتی همراه با مراحل مختلف خون درمانی باید ادامه یابد.

توجه کنیـد چنـانچه تا قبل از ۵۰سالگی برای باز شـدن عروق مسـدود شـده قلب روشهای فوق انجام شود رگهای مسـدودشـده تقریبا به طورکامل باز شـده و بازسازی میشونـد مگر آنکه بعضـی از عروق مسدود شده در اثر مرور زمان از بین رفته باشد که در
این صورت نیز زالوها با کمک آب دهان خویش و داروهای گیاهی و رژیم غـذایی باعث تولید شاخه های جدید از عروق ریز رابط در محل انسداد میشوند وخون رسانی با کیفیت مطلوب تری به قلب ازسـرگرفته خواهد شد.

درسنین کهولت از ۶۰ سال به بالا اگر
حتی به دلیل فاسـد شـدن عروق مسدود شـده قلب زالوها نتواننـدآن را باز کنند تولید رگهای کوچک جدید به کمک بزاق دهان زالو آغاز و بافتهای قلب احیا و خون رسانی بهترصورت خواهدگرفت و بیمار ازخطرخواهد جست.

برخی از بیماران که تحت عمل جراحی قلب قرارگرفته انـد و به جای رگهای مسدود شده رگهایی از اندام های دیگر به آن پیوند زده اند،لازم است برای پیشـگیری از مسـدود شـدن مجدد رگها هر سال حداقل۳ بار به فاصـله هر ۲۵ روز یک بار طبق دسـتور زالودرمانی نماینـد و هر ماه مسـهل مصـرف کننـد.

اگر بعد از عمل جراحی، این بیماران هنوز بهبودی چشـمگیری احساس نکرده و علائمی ماننددرد سـینه و نفس تنگی و سوزش سینه وجود داشته باشد باز هم با کمک زالودرمانی میتوانند این عوارض را برطرف کرده و به راحتی به زندگی خود ادامه دهند.

بزرگ شدن قلب
زالودرمانی به همان منوال که درسکته قلبی توضیح داده شد باعث توقف بزرگی قلب شده و با کمک داروهای تقویت کننده عضله
قلب از سکته های احتمالی جلوگیری به

عمل آمده و امکان هرگونه خطر آنی کاهش خواهد یافت.

گرفتگی عروق قلب

زالودرمانی همراه با دستورات طب سنتی مانند علاج سکته قلبی صورت میپذیرد.

ضایعات دریچه میترال

زالودرمانی پشت گوش و دست و پا با فاصله هر ۲۵ روز یک بار صورت میپذیرد.

پایان جلسه
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *