آموزش زالو درمانی استاد موسو ی جلسه ۱۲

?تدریس: آموزش زالو درمانی
?مدرس: استاد حکیم سید محمد موسوی
?جلسه ۱۲
?????
?سرفه،سعال
?سرفه تر خوردن داروی خشک و زالودرمانی پشت هرگوش و پس از آن خون گیری پشت دست و ساعـد نیز مفید است.
?هنگام غلبه بلغم دفع بلغم مقدم است.

?سرفه خشک خوردن داروی تر و زالو درمانی پشت هرگوش. در مورد هر دو نوع سـرفه بخور و عطوس و روغن بنفشه بادام هرشب انجام شود و غرغره با عرق آویشن ساعت به ساعت ضروری است و از ابتدای درمان تا ۲۴ساعت بعد هر نوع سرفه و عفونت گلو را از بین میبرد.

?سرفه همراه با خون:
به همان ترتیب علاج سرفه عمل میکنیم و از داروهایی مانند بارهنگ، انیسون شیرین، زیره سبز و رازیانه بو داده شده وسویق عدس و تجویزات دیگر ضد خونریزی بهره میبریم.

 

?تنگی نفس،آسم:
از غلبه خشکی صفرا و یا سودا و حساس بودن بهگرد و غبار و بوهای تند و امثال آن

♻️بسـیاری ازحساسـیت های منجر به تنگی نفس ناشـی از مصـرف آنتی بیوتیک هـا بخصوص پنیسـیلین است که برای کنـترل و از بین
بردن عفونت هـا تجـویز می شود و از عوارض آن ضـعف ریه و غلبه خشـکی وحبس صـفرای خشـک و بلغم شور وکفحاصـل از امتزاج آن است که باعث ایجاد حساسیت نسبت به عوامل گوناگون محیط زیست میشود.

?بسـیاری ازکودکان که در دوران نوزادی و بعد از آن با پنیسـیلین و امثال آن هنگام سـرماخوردگی درمان میشوند شدیدا مسـتعد سرماخوردگی و بیماریهای عفونی میشوند.

?تحلیل من این است که مصرف آنتی بیوتیک ها علاوه بر آنکه بیمار راضعیف میکند مانع ازشناسایی نحوه حمله میکربها گشته و به همین دلیل مجددا به راحتی وارد بدن
میشوند.

داروی گیـاهی بـدن را در مقابل بیماری تقویت میکنـد و به بـدن اجازه میدهـدکه بیماری راشـناسایی نمایـدو در مراحل بعد ی براحتی و با شـناخت کامل به میکربها و ویروسها حمله نماید.

✅تفاوت افرادی که به طب سـنتی اعتقاد داشته و به آن عمل میکننـد این است که آنها و فرزنـدان شان اصولا کمتر سـرما میخورنـد و کمتر به بیماریهای عفونی مبتلا میشونـد و اگر هم بیمـار شونـد سیسـتم دفـاعی بـدن شان به سـرعت بـا کمـک داروهای گیاهی بیماری را از بین میبرد.

?مثالی در این مورد جالب توجه
است: فرزند اول یکی از پزشـکان همکار ما که ازکودکی داروهای آنتی بیوتیک مصـرف کرده دائما دچار سـرماخوردگی میشد.

فرزند دوم با داروهای گیاهی از بدو تولد تحت نظر قرارگرفت. فرزند دوم تقریبا سـرما نمیخورد و اگرسرما هم بخورد زود خوب
میشـود و دارای بـدنی سـالم تر از فرزنـد اول اسـت ولی فرزنـد اول ضـعیف وکم اشـتهاست هنـوز هم مرتب دچـار سـرماخوردگی میشـود.

✅افرادی کـه بـا یـک کیسـه دارو و اسپری هـای مختلـف درسـنین مختلـف وارد مطـب میشونـد معمولاـ پس از یـک دوره
سرماخوردگی شدید و ابتلا به عفونت حاد ریوی بستری و با آنتیبیوتیک های قوی تحت درمان قرارگرفته و پس از آن دچار آسـم و نفس تنگی و یا آبریزش و زکام مـداوم و آلرژی نسـبت به عوامل محیطی میشوند.

قریب به نود درصد اینان درمان میشوند مگر معـدودی که درسـنین کهولت بالا هسـتند و بیماری شان خیلی پیشـرفته باشـد که البته نتایـج خوبی ازطب سـنتی میگیرند اما درمان کامل میسر نیست.

?مرحله اول خونگیری در این بیماران با حجامت عام آغاز و با حفظ فاصـله زمانیکه بر اساس توان بیمار تعیین میگردد نهایتا تا ۱۵
روز بعـد بین انگشـتان هر دست یـک زالو و یـک عـدد روی انگشت شـصت میانـدازیم.

?معمولاـ برای درمـان این بیماری همراه با
داروهـای مربوطه طب سـنتی و انجـام حجـامت و زالودرمـانی بهبود حاصل میگردد؛چنانچه بیماری به هر دلیل مقاومت بیشتری از خود نشان دهد خون درمانی و داروها تکرار میگردد.

♻️درمان هـای طب ایرانی آن شامل:

?منضـج صـبح ناشـتا که عبارت است از یک قاشق غـذا خوری بارهنگ،چهار تخم ملین گرم برای ساعت ۱۰صـبح،

?اسفرزه و تخم شربتی قبل از ناهار وشام،

?کفلمه گل ختمی وگل بنفشه ۳ بار در روز
جوشانده پایه ریه و رعایت رژیم غذایی میباشد.

?درمانهای جنبی استفاده از بخور و عطسه آورهای قوی و ماساژ کتفها و بادکش میباشد.

 

?جراحت یا زخم ریه (سل):
درمان بیماری سل با تجویز تخصصی داروهای گیاهی میسر است و زالو درمانی درکنار آن میتواند به درمان سریع ترکمک نماید.

?بکار بردن زالو برای این بیماری بیشتر زیر سینه روی دنده های پایین است و با توجه به توان بیمار درصورت نیاز باید انجام پذیرد.

 

?ذات الریه:
درصورت غلبه دم زالودرمانی مانند بیماری سل انجام میشود. در موارد دیگر پاک سازی خلط مقدم است.

 

?ذات الجنب:
شوصه ورم پرده نزدیک سینه در پهلو؛ مانندذات الریه و درصورت نیاز انجام میپذیرد.

 

?ذات الصدر:
آماس پرده در نواحی سینه نزدیک پهلو؛ مانند ذات الجنب عمل میکنیم.

?عضویت در کانال مرجع تخصصی??
https://telegram.me/joinchat/DXph7kDEs2ciiVGoIhfpeg

متن تدریس های تخصصی طب ایرانی اسلامی, [۰۷٫۱۰٫۱۷ ۲۰:۱۶]
?تدریس: آموزش زالو درمانی
?مدرس: استاد حکیم سید محمد موسوی
?جلسه ۱۳

امراض دل

خفقان یا تپش قلب

غلبه صفرا و یا استیلاءخون یا سودا که باعث تغییر در ترشح غّده تیروئید میشود.

احساس کلافگی و بی قراری و عدم تحمل محیط اطراف و سروصدا هنگام شدت بیماری.

درمان آن علاوه بر داروهای طب سـنتی خون گیری با زالو ابتدا پشت هرگوش و سـپس با حفظ فاصله روی هر دو دست است که

با توجه به نوع خلط غالب تقدم دارو و زمان خونگیری تعیین میشود.

در غلبه دم همانطورکه میدانید تقدم با زالودرمانی است.
سکته های قلبی

بیماری که دچارسـکته قلبی شده و غلبه خون یا فشارخون دارد چنانچه در همان یکی دو روز اول که سـکته حادث شده و بیمار از خطرحتمی رهیـده است پشت هر دست بین انگشت سـوم تـا انگشت کوچـک۱۰ عـدد زالوی متوسط از لحاظ بزرگی بیانـدازد به سرعت عوارض سـکته قلبی از بین خواهـدرفت و خطر رفع خواهد شد.
این نکته باید مورد توجه جدی مسـئولین درمان و بهداشـت کشـور قرارگیرد.

چـه درسـکته های مغزی و چه درسـکته های قلـبی به جـای آنکه بـا تقلیـدهای بی مـورد از طب غربی بیمـار را به
بیمارسـتان برده و با داروهای شـیمیایی بخواهنـد حمله قلبی او را کنترل کننـد از زالودرمانی اسـتفاده کنند جان صدها نفر در روز از رنج مردن و یا زنده ماندن با دردهای قفسه سـینه و همواره در اضـطراب سـکته بعدی به سـر بردن خلاص خواهد شد.

اگر اتاقهای عمل و بخشهای
اورژانس ما به تجهیزات زالو درمانی مجهز شود نقطه عطفی در تاریـخ علوم پزشـکی کشور ما نخواهـد شـد که دنیای علوم پزشـکی مربوط به بیماریهای قلبی را متحول خواهد ساخت.

پس از آنکه زالو درمـانی روی دستهـا درحالت اورژانس انجام شـد و بیمار بهبودی سـریع خود را به دست آورد، بایـد طبقه همان دستور قبلی که در مورد سکته های مغزی گفتیم، ۲۵ روز پس از زالوی پشت دست، پشت هر گوش ۱۰ عدد زالوی ریز بیاندازید و
۲۰ تا ۲۵ روز پس از آن دستها و ۲۰ تا ۲۵ روز بعد روی هر پا زالو بیاندازید.

همراه باخون درمانی سایر داروهای گیاهی و ورزشهای مناسب قلب را انجام دهید و پس از ۳ ماه پرهیز از زالودرمانی دوباره در ۳ نوبت زالوها را پشت گوش و سپس روی دست و پس از آن روی پاها بیندازید.

بیمـارانی که شـفا یافته انـد بهتر است هر سـال در فصـل بهار ۳ دوره زالـو یعنی اول پشـت گـوش و بعــد روی دسـت و بعـد روی پا بیاندازند تا عمری طولانی یافته و از امکان سکته های بعدی در امان قرار گیرند.

چنانچه بیمار سـکته قلبی یا بیماری که عروق قلب ویانسـداد پیـداکرده و رنگ پریـده وکم خون و در عین حال دارای خون غلیظ میباشد و ناتوانی عضـله قلب در توزیع خون مشـهود است، ابتدا باید داروی پاکسازی دستگاه گوارش را همراه با داروهای مفرح و تقویت کننـده قلب و مغز مصـرف کنـد و داروهـای عطسه آور را به کـارگیرد، آنگاه پس ازحصول اطمینان ازخونسازی و تقویت
قلب مبادرت به زالودرمانی نماید که طبق دسـتور از پشت گوش شـروع و پس از آن به دست و سپس به پاخواهد رسید و پس از ۲ الی۳ مـاه پرهیز از زالو درمـانی دوبـاره خون گیری طبق دسـتور از سـر گرفته خواهـد شـد.

سـایر روش هـای درمـان گیـاهی مطـابق با دستورات پزشک مسلط به طب سنتی همراه با مراحل مختلف خون درمانی باید ادامه یابد.

توجه کنیـد چنـانچه تا قبل از ۵۰سالگی برای باز شـدن عروق مسـدود شـده قلب روشهای فوق انجام شود رگهای مسـدودشـده تقریبا به طورکامل باز شـده و بازسازی میشونـد مگر آنکه بعضـی از عروق مسدود شده در اثر مرور زمان از بین رفته باشد که در
این صورت نیز زالوها با کمک آب دهان خویش و داروهای گیاهی و رژیم غـذایی باعث تولید شاخه های جدید از عروق ریز رابط در محل انسداد میشوند وخون رسانی با کیفیت مطلوب تری به قلب ازسـرگرفته خواهد شد.

درسنین کهولت از ۶۰ سال به بالا اگر
حتی به دلیل فاسـد شـدن عروق مسدود شـده قلب زالوها نتواننـدآن را باز کنند تولید رگهای کوچک جدید به کمک بزاق دهان زالو آغاز و بافتهای قلب احیا و خون رسانی بهترصورت خواهدگرفت و بیمار ازخطرخواهد جست.

برخی از بیماران که تحت عمل جراحی قلب قرارگرفته انـد و به جای رگهای مسدود شده رگهایی از اندام های دیگر به آن پیوند زده اند،لازم است برای پیشـگیری از مسـدود شـدن مجدد رگها هر سال حداقل۳ بار به فاصـله هر ۲۵ روز یک بار طبق دسـتور زالودرمانی نماینـد و هر ماه مسـهل مصـرف کننـد.

اگر بعد از عمل جراحی، این بیماران هنوز بهبودی چشـمگیری احساس نکرده و علائمی ماننددرد سـینه و نفس تنگی و سوزش سینه وجود داشته باشد باز هم با کمک زالودرمانی میتوانند این عوارض را برطرف کرده و به راحتی به زندگی خود ادامه دهند.

بزرگ شدن قلب
زالودرمانی به همان منوال که درسکته قلبی توضیح داده شد باعث توقف بزرگی قلب شده و با کمک داروهای تقویت کننده عضله
قلب از سکته های احتمالی جلوگیری به

متن تدریس های تخصصی طب ایرانی اسلامی, [۰۷٫۱۰٫۱۷ ۲۰:۱۶]
عمل آمده و امکان هرگونه خطر آنی کاهش خواهد یافت.

گرفتگی عروق قلب

زالودرمانی همراه با دستورات طب سنتی مانند علاج سکته قلبی صورت میپذیرد.

ضایعات دریچه میترال

زالودرمانی پشت گوش و دست و پا با فاصله هر ۲۵ روز یک بار صورت میپذیرد.

پایان جلسه
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *