آناتومی و تشریح از منظر طب سنتی اسلامی، استاد طالقانی، جلسه ۱۶

💠سلسله جلسات تشریح و آناتومی از منظر طب سنتی اسلامی 🔰مدرس: استاد طالقانی...

خودتان به فکر خودتان باشید؛ استاد طالقانی

💠از همه افرادی که سلامتی جسمی و روحی و معنوی خود و اطرافیان آنان برای آنها...

آیا بین طب سنتی و طب اسلامی در ایران تفاوت و اختلاف وجود دارد؟ پاسخ استاد طالقانی

♻️پاسخ استاد طالقانی به سوالی در خصوص: آیاطب سنتی و اسلامی در ایران با هم...

تشریح و آناتومی از منظر طب سنتی اسلامی، استاد طالقانی، ج۱۵

💠سلسله جلسات تشریح و آناتومی از منظر طب سنتی اسلامی ✅جلسه پانزدهم (۱۵) ...

واکاوی تجارب حکما در عرصه طب و درمان، استاد طالقانی، جلسه۴

💠سلسله مباحث واکاوی تجارب حکما در عرصه طب و درمان ♻️مدرس: استاد طالقانی...

تشریح و آناتومی از منظر طب سنتی اسلامی، استاد طالقانی، جلسه ۱۴

💠تشریح و آناتومی از منظر طب سنتی اسلامی ✅مدرس: استاد طالقانی 🔸جلسه:...

واکاوی تجارب حکما در عرصه طب، استاد طالقانی، جلسه سوم

💠واکاوی و بررسی تجارب حکما در عرصه طب و درمان 🔸مدرس: استاد طالقانی ✅جلسه:...

تشریح و آناتومی از منظر طب سنتی اسلامی، استاد طالقانی،جلسه ۱۳

💠آناتومی و تشریح از منظر طب سنتی اسلامی ✅مدرس: استاد طالقانی 🔸جلسه: سیزدهم...

واکاوی تجارب حکما در عرصه طب و درمان، استاد طالقانی، جلسه ۲

💠تدریس واکاوی تجارب حکما در عرصه طب و درمان ✅ مدرس: استاد طالقانی 🔸جلسه...

تشریح و آناتومی از منظر طب سنتی اسلامی، استاد طالقانی، ج ۱۲

تشریح و آناتومی از منظر طب سنتی اسلامی مدرس: استاد طالقانی جلسه: دوازدهم...

واکاوی و بررسی تجارب حکما در عرصه طب و درمان، ج۱، استاد طالقانی

♻️تدریس: واکاوی و بررسی تجارب حکما در عرصه طب و درمان 🔸مدرس: استاد طالقانی...

آناتومی و تشریح، استاد طالقانی، جلسه ۱۰

سلسله مباحث آناتومی و تشریح از منظر طب سنتی اسلامی مدرس: استاد طالقانی جلسه:...

آناتومی و تشریح، استاد طالقانی، جلسه ۹

سلسله جلسات آناتومی و تشریح از منظر طب سنتی اسلامی مدرس: استاد طالقانی جلسه:...

جایگاه زن در نظام عالم و طب، استاد طالقانی

💠جایگاه زن در نظام عالم و طب 🔰مدرس: استاد طالقانی ♻️موضوعات این جلسه:...

آناتومی و تشریح، استاد طالقانی ج۸

سلسله مباحث آناتومی و تشریح از منظر طب سنتی اسلامی مدرس: استاد طالقانی جلسه:...