واکاوی تجارب حکما در عرصه طب، استاد طالقانی، جلسه سوم

💠واکاوی و بررسی تجارب حکما در عرصه طب و درمان 🔸مدرس: استاد طالقانی ✅جلسه:...

تشریح و آناتومی از منظر طب سنتی اسلامی، استاد طالقانی،جلسه ۱۳

💠آناتومی و تشریح از منظر طب سنتی اسلامی ✅مدرس: استاد طالقانی 🔸جلسه: سیزدهم...

واکاوی تجارب حکما در عرصه طب و درمان، استاد طالقانی، جلسه ۲

💠تدریس واکاوی تجارب حکما در عرصه طب و درمان ✅ مدرس: استاد طالقانی 🔸جلسه...

تشریح و آناتومی از منظر طب سنتی اسلامی، استاد طالقانی، ج ۱۲

تشریح و آناتومی از منظر طب سنتی اسلامی مدرس: استاد طالقانی جلسه: دوازدهم...

واکاوی و بررسی تجارب حکما در عرصه طب و درمان، ج۱، استاد طالقانی

♻️تدریس: واکاوی و بررسی تجارب حکما در عرصه طب و درمان 🔸مدرس: استاد طالقانی...

آناتومی و تشریح، استاد طالقانی، جلسه ۱۰

سلسله مباحث آناتومی و تشریح از منظر طب سنتی اسلامی مدرس: استاد طالقانی جلسه:...

آناتومی و تشریح، استاد طالقانی، جلسه ۹

سلسله جلسات آناتومی و تشریح از منظر طب سنتی اسلامی مدرس: استاد طالقانی جلسه:...

جایگاه زن در نظام عالم و طب، استاد طالقانی

💠جایگاه زن در نظام عالم و طب 🔰مدرس: استاد طالقانی ♻️موضوعات این جلسه:...

آناتومی و تشریح، استاد طالقانی ج۸

سلسله مباحث آناتومی و تشریح از منظر طب سنتی اسلامی مدرس: استاد طالقانی جلسه:...

طبیعیات، اسرار عالم و طب، استاد طالقانی،جلسه۱۰

سلسله جلسات طبیعیات، اسرار عالم و طب مدرس: استاد طالقانی جلسه: دهم (۱۰)...

آناتومی و تشریح، استاد طالقانی، جلسه۷

سلسله جلسات آناتومی و تشریح از منظر طب سنتی اسلامی مدرس: استاد طالقانی جلسه:...

آناتومی و تشریح، استاد طالقانی، جلسه۶

سلسله جلسات آناتومی و تشریح از منظر طب سنتی اسلامی مدرس: استاد طالقانی جلسه:...

سلسله جلسات آناتومی و تشریح، استاد طالقانی، جلسه ۵

سلسله جلسات آناتومی و تشریح از منظر طب سنتی اسلامی مدرس: استاد طالقانی جلسه:...

آناتومی و تشریح، استاد طالقانی، جلسه ۴

سلسله مباحث آناتومی و تشریح از منظر طب سنتی اسلامی مدرس: استاد طالقانی جلسه...

طبیعیات، اسرار عالم و طب، استاد طالقانی، جلسه ۹

سلسله جلسات طبیعیات، اسرار عالم و طب مدرس: استاد طالقانی جلسه: نهم (۹) موضوعات...