آدامس

آیا می دانید ایران سومین مصرف کننده آدامس در جهان است ۸۰ درصد از این آدامس ها وارداتی است و در ساخت بسیاری از آنها از الکل مصرف می شود؟ ?منبع: أنتی بیوتروریسم ☀️ @ostadtaleghani ?

آیا می دانید ایران سومین مصرف کننده آدامس در جهان است ۸۰ درصد از این آدامس ها وارداتی است و در ساخت بسیاری از آنها از الکل مصرف می شود؟

?منبع: أنتی بیوتروریسم ☀️

@ostadtaleghani ?