آیا می دانید که گناه کردن در ایجاد اختلال در اخلاط بدن و بیماریهای جسمی و روحی موثر است؟؟

آیا می دانید که گناه کردن در ایجاد اختلال در اخلاط بدن و بیماریهای جسمی و روحی موثر است؟؟ ﺍﻣﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻠﺎﻡ: ﺇﻥَّ ﺍﻟﻤُﺆﻣِﻦَ ﺇﺫﺍ ﺃَﺻﺎﺑَﻪُ ﺍﻟﺴُّﻘﻢُ ﺛُﻢَّ ﺃَﻋﻔﺎﻩُ ﺍﻟﻠّﻪ ﻣِﻨﻪُ ﻛﺎﻥَ ﻛَﻔّﺎﺭَﺓً ﻟِﻤﺎ ﻣَﻀﻰ ﻣِﻦ ﺫُﻧُﻮﺑِﻪِ ﻭ ﻣَﻮﻋِﻈَﺔً ﻟَﻪُ ﻓِﻴﻤﺎ ﻳَﺴﺘَﻘﺒِﻞُ، ﻭَ ﺇِﻥَّ ﺍﻟﻤُﻨﺎﻓِﻖَ ﺇﺫﺍ ﻣَﺮِﺽَ ﺛُﻢَّ ﺍُﻋﻔِﻲ ﻛﺎﻥَ ﻛَﺎﻟﺒَﻌﻴﺮِ، ﻋَﻘَﻠَﻪُ ﺃﻫﻠُﻪُ ﺛُﻢَّ […]

آیا می دانید که گناه کردن در ایجاد اختلال در اخلاط بدن و بیماریهای جسمی و روحی موثر است؟؟
ﺍﻣﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻠﺎﻡ: ﺇﻥَّ ﺍﻟﻤُﺆﻣِﻦَ ﺇﺫﺍ ﺃَﺻﺎﺑَﻪُ ﺍﻟﺴُّﻘﻢُ ﺛُﻢَّ ﺃَﻋﻔﺎﻩُ ﺍﻟﻠّﻪ ﻣِﻨﻪُ ﻛﺎﻥَ ﻛَﻔّﺎﺭَﺓً ﻟِﻤﺎ ﻣَﻀﻰ ﻣِﻦ ﺫُﻧُﻮﺑِﻪِ ﻭ ﻣَﻮﻋِﻈَﺔً ﻟَﻪُ ﻓِﻴﻤﺎ ﻳَﺴﺘَﻘﺒِﻞُ، ﻭَ ﺇِﻥَّ ﺍﻟﻤُﻨﺎﻓِﻖَ ﺇﺫﺍ ﻣَﺮِﺽَ ﺛُﻢَّ ﺍُﻋﻔِﻲ ﻛﺎﻥَ ﻛَﺎﻟﺒَﻌﻴﺮِ، ﻋَﻘَﻠَﻪُ ﺃﻫﻠُﻪُ ﺛُﻢَّ ﺃَﺭﺳَﻠُﻮﻩُ ﻓَﻠَﻢ ﻳَﺪﺭِ ﻟِﻢَ ﻋَﻘَﻠُﻮﻩُ ﻭ ﻟِﻢَ ﺃَﺭﺳَﻠُﻮﻩُ؛ ﻫﺮﮔﺎﻩ ﻣﺆﻣﻦ ﺑﻴﻤﺎﺭ ﺷﻮﺩ ﺳﭙﺲ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺷﻔﺎﻳﺶ ﺩﻫﺪ، ﺁﻥ ﺑﻴﻤﺎﺭﻯ ﻛﻔّﺎﺭﻩ ﮔﻨﺎﻫﺎﻥ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻭ ﭘﻨﺪﻯ ﺑﺮﺍﻯ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺍﻭﺳﺖ ﻭ ﻣﻨﺎﻓﻖ ﻫﺮﮔﺎﻩ ﻣﺮﻳﺾ ﺷﻮﺩ ﺳﭙﺲ ﺳﻠﺎﻣﺖ ﻳﺎﺑﺪ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺘﺮﻯ ?ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺻﺎﺣﺒﺶ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﺴﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺭﻫﺎﻳﺶ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﺍﻭ ﻧﻤﻰ ﺩﺍﻧﺪ ﺑﺮﺍﻯ ﭼﻪ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﺴﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﻭ ﺑﺮﺍﻯ ﭼﻪ ﺭﻫﺎﻳﺶ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ. ﻛﻨﺰﺍﻟﻌﻤّﺎﻝ، ﺡ ۶۶۸۶
رعایت کردن تغذیه ی سالم به تنهایی کافی نیست.ارتکاب شدن به گناه هم یکی از علل اصلی بیماری است!
از گناهان روز مره مانند دروغ، غیبت، تهمت، نگاه حرام به نامحرم، رعایت نکردن حجاب اسلامی و خوردن حق الناس گرفته تا گناهان دیگر که متاسفانه در جامعه امروزی ما بسیاری از افراد بدون هیچ شرم و حیائی، به صورت یک عادت روزانه مرتکب آنها می شوند، همگی در ایجاد اخلاط فاسد و تغییراتی حتی ناگهانی در سیستم طبیعی بدن و عدم تعادل آن موثر می باشند.
در طب سنتی در مبحث اعراض نفسانی در این زمینه مطالب ارزشمندی ارائه شده است که در این مقاله به کلیاتی از آن می پردازیم.
منبع:سایت دکتر روازاده