آیا_میـدانید⁉️ ?

❗️شرڪت هاےپپـسۍ و نستـلہ از ڪبد جنین هاےسقط شده و  سلول هاےبنیادۍڪه از آنھا استخراج میڪند بہ عنوان طعم دهنده براے نوشیدنیهاے خود استفاده میڪنند ♨️ @ostadtaleghani ⇦✔️

❗️شرڪت هاےپپـسۍ و نستـلہ
از ڪبد جنین هاےسقط شده
و  سلول هاےبنیادۍڪه از آنھا استخراج میڪند
بہ عنوان طعم دهنده براے نوشیدنیهاے خود استفاده میڪنند ♨️
@ostadtaleghani ⇦✔️