#اصلاح‌شیوه‌زندگــــے ?

?نـۅشیـدن #آب سرد در حمام و حمـام رفتـن بـا معـده خـالی بسیار به #معده آسیـب ۅارد می‌ڪند. ?خوب اسٺ بدانیم… ? @Ostadtaleghani

?نـۅشیـدن #آب سرد در حمام و حمـام رفتـن بـا معـده خـالی بسیار به #معده آسیـب ۅارد می‌ڪند.
?خوب اسٺ بدانیم…
? @Ostadtaleghani