افتادگی سینه در بانوان

نسخه درمانی افتادگی سینه درخانمها ازاستادطالقانی: درمان افتادگی سینه ها: ۱_پرهیزازغذاهای رطوبتی،لبنیات،گوجه،خیار،افسردگی،غم،آب زیادوهرعلتی که باعث افزایش بلغم دربدن میشود. ۲_روغن مالی سینه هاباروغنهای گرم مانند:سیاهدانه،کنجد،زیتون و…باشدت صبح وشب. ۳_معجون رازیانه(رازیانه راپودرکرده باسه برابرعسل مخلوط نمایید)نیم ساعت قبل صبحانه ونیم ساعت قبل شام میل نمایید. ۴_بادکش گزاری روی سینه شبهابمدت ۵تا۱۰دقیقه.

نسخه درمانی افتادگی سینه درخانمها ازاستادطالقانی:
درمان افتادگی سینه ها:
۱_پرهیزازغذاهای رطوبتی،لبنیات،گوجه،خیار،افسردگی،غم،آب زیادوهرعلتی که باعث افزایش بلغم دربدن میشود.
۲_روغن مالی سینه هاباروغنهای گرم مانند:سیاهدانه،کنجد،زیتون و…باشدت صبح وشب.
۳_معجون رازیانه(رازیانه راپودرکرده باسه برابرعسل مخلوط نمایید)نیم ساعت قبل صبحانه ونیم ساعت قبل شام میل نمایید.
۴_بادکش گزاری روی سینه شبهابمدت ۵تا۱۰دقیقه.