افتیمون

☘ نام: اَفتیمون ۲ ● طبیعت: گرم و خشک ● خواص دارویی: رفع درد سیاتیک و مفاصل، رفع سردی و سستی دست و پا، پاک‌سازی مغز و کبد و برطرف‌کننده‌ی خواب­‌های کابوس، جنون، وسواس @ostadtaleghani ?

☘ نام: اَفتیمون ۲
● طبیعت: گرم و خشک
● خواص دارویی: رفع درد سیاتیک و مفاصل، رفع سردی و سستی دست و پا، پاک‌سازی مغز و کبد و برطرف‌کننده‌ی خواب­‌های کابوس، جنون، وسواس
@ostadtaleghani ?