امکان حملات بیولوژیکی به وجود دارد

رئیس پدافند غیر عامل کشور : تراریخته ها می توانند اهداف آمریکا و اسرائیل را در خصوص کاهش جمعیت مسلمانان دنبال کنند.

رئیس پدافند غیر عامل کشور :

تراریخته ها می توانند اهداف آمریکا و اسرائیل را در خصوص کاهش جمعیت مسلمانان دنبال کنند.