انواع غذا در طب اسلامی?

انواع غذاها در طب اسلامی?: ۱⃣ غذاهای ظاهری : ۱.غذای شنیداری ?? ۲.غذای دیداری ? ۳. غذای بویایی ?? ۴. غذای لامسه ?? ۵. غذای ذاءقه? ۲⃣غذاهای باطنی: از دیدگاه اسلام غذاهای جسمانی منفک از غذاهای باطنی و روحانی نیستند, بلکه غذاهای جسمانی مستقیما بر روی روح و باطن تاثیرگذارند و غذاهای باطنی نیز همین اثر […]

انواع غذاها در طب اسلامی?:

۱⃣ غذاهای ظاهری :
۱.غذای شنیداری ??
۲.غذای دیداری ?
۳. غذای بویایی ??
۴. غذای لامسه ??
۵. غذای ذاءقه?

۲⃣غذاهای باطنی:
از دیدگاه اسلام غذاهای جسمانی منفک از غذاهای باطنی و روحانی نیستند, بلکه غذاهای جسمانی مستقیما بر روی روح و باطن تاثیرگذارند و غذاهای باطنی نیز همین اثر متقابل را برجسم دارند ,مانند غذای مناسبی مانند قراءت قرآن برای رشد و پرورش قوه سامعه , باصره, شنوایی ,همچنین تغذیه مناسب , پاک و حلال برای تعالی روحی و در جهت مقابل آن رفتار و افکار نیکو و خیر مایه تندرستی و آرامش جسم و تن می باشد.
آنچه که می اندیشیم , فکرمیکنیم و در پندار ماجاریست , آن غذاست.
متناسب نیاز ماده و معنا را دو به پنج تعریف میکنیم , هفت وعده غذا نیاز داریم , دو وعده غذای مادی , پنج وعده غذای معنوی , صباحا عشیا,غذای مادی بلعیدنی و نوشیدنی و پنج وعده نماز غذای معنوی است.