انگور

?مصرف انگور مخصوصاًبــہ شڪل مویز در صبحگاه، خون سالم و لطیفۍ تولید مۍ ڪند ڪہ مانع از اڪثر بیماریہا شده و در اسلام نیز مستحب مےباشد. ➣ @Ostadtaleghabi ☘

?مصرف انگور مخصوصاًبــہ شڪل مویز در صبحگاه، خون سالم و لطیفۍ تولید مۍ ڪند ڪہ مانع از اڪثر بیماریہا شده و در اسلام نیز مستحب مےباشد.

➣ @Ostadtaleghabi ☘