اگردختر میخواهید…

? ? ?   امام صادق(ع)میفرماید :سبزی خرفه گیاه موردعلاقه مادرم حضرت زهرا بوده است بخورید از آن،تافرزندتان دخترشود. ?کانال رسمی استادطالقانی?? tlgrm.me/ostadtaleghani

? ? photo_2016-10-05_14-14-44

?   امام صادق(ع)میفرماید :سبزی خرفه گیاه موردعلاقه مادرم حضرت زهرا بوده است بخورید از آن،تافرزندتان دخترشود.
?کانال رسمی استادطالقانی??
tlgrm.me/ostadtaleghani