بادشکم

نسخه درمانی بادشکم از استاد طالقانی: باد شکم: حالات و ظروفی که باد شکم را تولید می کنند چند جهت دارند: ۱٫اگرخوراک رطوبی و تر مزاج در معده جمع آید و رطوبت بیگانه از گوهر خوراک وارد معده شود , تبدیل به باد می شود و اگر حرارت معده شدید نباشد ،حتی اگر میانه باشد […]

نسخه درمانی بادشکم از استاد طالقانی:

باد شکم:
حالات و ظروفی که باد شکم را تولید می کنند چند جهت دارند:
۱٫اگرخوراک رطوبی و تر مزاج در معده جمع آید و رطوبت بیگانه از گوهر خوراک وارد معده شود , تبدیل به باد می شود و اگر حرارت معده شدید نباشد ،حتی اگر میانه باشد نمی تواند ،ماده آماده باد شدن را از بادشدن باز دارد .
۲٫خوراکی که در معده گرد آمده است در گوهر بادزا نیست , اگر حرارت کافی بر او چیره نشود , حرارت ناتوان باشد , آن خوراک به بخار تبدیل می شود و باد شکم به وجود می آید .
۳٫گاهی دارنده ی معده، کار دست خودش می دهدمثلا آب زیاد برخوراک بنوشد یا چنان حرکاتی کند که خوراک در معده به هم زده شودو باد وجود خود را اعلام کند.
۴٫خوراک وارد شده به معده بادزاست :مانند لوبیا , عدس و امثال آنها .
۵٫خوراک در گوهر گرم است که وقت هضم شدن گرم تر می شود , اگر در این هنگام با ماده سردوتر مزاج تصادف کند , آن ماده را تحلیل می برد و به بخار تبدیل می کند و بخار باد شکم می شود .
۶٫ماده سودایی در اندازه بسیار در معده جمع شده است و تولید باد کرده است .
۷٫بیماری های سپرز (طحال) نیز باد برانگیز هستند و…..
علاج:
اگر سبب به وجود آمدن باد شکم ،از اثر خوردن خوراک بادزاست، دستور علاجش چنین است
خوراک بادزا نخوردواز آنچه تا حال خورده است دوری جوید ،خوراک غیربادزا و زودهضم بخورد .
اگر سبب بادهای شکم از اثر سرد مزاجی و ناتوانی معده است علاجش
سطح معده را از خارج با روغن هایی که داروهای بادشکن درآنها پخته است،از قبیل زیره بمالد.
شاید لازم باشد که بیماربه وسیله این روغن ها ،حقنه شود وشاید نیاز باشد که زفت با ماده حقنه ای مخلوط باشد.
بهترین داروی تناولی بادشکن و بسیار بهره رسان عبارت است از
پونه رودخانه ای آب پز شود و با عسل مخلوط کنند و از آن بخورند .
یک بسته پر یک کف دست مریم نخودی کوهی در آب بر آتش گذارند تا بسیار خوب بپزد , سپس بیمار از آن بخورد .

منبع :کتاب قانون جلد چهارم