برخی_از_خاصیت‌های_پوست_کدو_سبز

#برخی_از_خاصیت‌های_پوست_کدو_سبز ✅ در منزل پوست کدو را خشک کنید و بسوزانید و نگه‌ دارید، ۱⃣ ? خاکستر آن برای قطع خونریزی حاصل از زخم و جراحت و دفع آکله و زخم‌ها مناسب است. ۲⃣ ? خاکستر پوست کدو با روغن تازه‌ی حیوانی برای سوختگی به آتش نافع است. ۳⃣ ? همچنین خوردن خاکستر پوست کدو […]

#برخی_از_خاصیت‌های_پوست_کدو_سبز

✅ در منزل پوست کدو را خشک کنید و بسوزانید و نگه‌ دارید،
۱⃣ ? خاکستر آن برای قطع خونریزی حاصل از زخم و جراحت و دفع آکله و زخم‌ها مناسب است.
۲⃣ ? خاکستر پوست کدو با روغن تازه‌ی حیوانی برای سوختگی به آتش نافع است.
۳⃣ ? همچنین خوردن خاکستر پوست کدو برای بواسیر و خونریزی آن نافع است

منبع: دقائق‌العلاج

گردآوری: یکی از حامیان احیای سلامت

#پوست_کدو
#خواص
#مقالات