بزرگترین شبکه مویرگی دربدن دقیقا بین دوکتف است

♦️بزرگترین شبکه مویرگی دربدن دقیقا بین دوکتف است. سلول‌های مرده و رسوبات خون در این تور محبوس می‌شوند و قادر به حرکت سمت طحال جهت پاکسازی نیستند و فقط باحجامت از بدن خارج میشوند.

♦️بزرگترین شبکه مویرگی دربدن دقیقا بین دوکتف است.

سلول‌های مرده و رسوبات خون در این تور محبوس می‌شوند و قادر به حرکت سمت طحال جهت پاکسازی نیستند و فقط باحجامت از بدن خارج میشوند.