بهداشت روانی فرزندان :شماره ۳۱۴۲۳

♻️بهداشت روانی فرزندان:♻️ تاریخ:۹۵/۱۱/۱۸ شماره:۳۱۴۲۳ ?تربیت کودک ✔️بچه ای که دائم به مادرمی گوید«این رابیاوریا اونوبده» یعنی نمی خواهدمسئولیت بپذیرد. ✔️حال اگرمادرهرچه او می خواهدبدهد،کودک بی مسوولیت بارمی آید، ودرهرکاری وابسته والدین میشود ✅منبع:نوردیده ‍ ?کانال رسمی استادطالقانی?? tlgrm.me/ostadtaleghani ?سایت رسمی استادطالقانی??www.ehyayetebeslami.com

♻️بهداشت روانی فرزندان:♻️

تاریخ:۹۵/۱۱/۱۸
شماره:۳۱۴۲۳

?تربیت کودک

✔️بچه ای که دائم به مادرمی گوید«این رابیاوریا اونوبده» یعنی نمی خواهدمسئولیت بپذیرد.

✔️حال اگرمادرهرچه او می
خواهدبدهد،کودک بی مسوولیت بارمی آید، ودرهرکاری وابسته والدین میشود

✅منبع:نوردیده
‍ ?کانال رسمی استادطالقانی??
tlgrm.me/ostadtaleghani
?سایت رسمی استادطالقانی??www.ehyayetebeslami.com