بهداشت روانی فرزندان:

بهداشت روانی فرزندان: تاریخ:۹۵/۸/۲۵ شماره:۳۱۴۳۲ ?مادری که همواره کودکش را دعوا میکند و کودک را به زور مجبور می کند کارمشخصی را انجام دهد و بچه چون ضعیف است، درآخر باگریه قبول می کند. ?این اتفاق چندسال بعد یک بار دیگر اتفاق خواهد ولی این دفعه برعکس است ?آن کودکی که اشتباه تربیت شده است […]

بهداشت روانی فرزندان:

تاریخ:۹۵/۸/۲۵
شماره:۳۱۴۳۲

?مادری که همواره کودکش را دعوا میکند و کودک را به زور مجبور می کند کارمشخصی را انجام دهد و بچه چون ضعیف است، درآخر باگریه قبول می کند.

?این اتفاق چندسال بعد یک بار دیگر اتفاق خواهد ولی این دفعه برعکس است

?آن کودکی که اشتباه تربیت شده است حالا نوجوانی قوی شده است و زورش به مادرش می رسد و بازور به خواسته اش می رسد و درآخر گریه مادر را دَر می آورد.

منبع:کانال تربیت نور دیده

?کانال رسمی استادطالقانی??
https://tlgrm.me/ostadtaleghani
?سایت رسمی استادطالقانی??www.ehyayetebeslami.com