بهداشت روانی همسران (۳۰۴۳)?

✨????????? ?????? ??? ?بهداشت روانی همسران: تاریخ:۹۵/۲/۱۹ شماره: ۳۰۴۳ ? تفاوت خصایص دو جنس زن و مرد ❇️مرد می خواهد تنها باشد و مشکلش را خودش حل کند. •زن همدرد می خواهد و نمی خواهد تنها باشد. •مرد می خواهد از نظر همسرش قهرمان باشد. •زن می خواهد شوهرش بداند که به او تکیه کرده […]

✨?????????
??????
???
?بهداشت روانی همسران:
تاریخ:۹۵/۲/۱۹
شماره: ۳۰۴۳
? تفاوت خصایص دو جنس زن و مرد
❇️مرد می خواهد تنها باشد و مشکلش را خودش حل کند.
•زن همدرد می خواهد و نمی خواهد تنها باشد.
•مرد می خواهد از نظر همسرش قهرمان باشد.
•زن می خواهد شوهرش بداند که به او تکیه کرده است.?

?•مرد از وقت گذراندن بیش از حد همسرش با فرزندان حسودی می کند.
•زن از وقت گذرانی همسرش با بچه ها لذت میبرد.??

?•مرد گمان می کند اگر یک بار گفت “دوستت دارم” این برای همیشه در خاطر زن میماند.
•زن نیاز دارد که “دوستت دارم” به هر دلیلی تکرار شود.?

•مرد نیاز به دادن عشق دارد.
•زن نیاز به دریافت کردن عشق دارد.?

⬅️•مرد عاشق دیدن خوشحالی زن است.
•زن با دیدن خوشحالی زیاد مرد به تفّکر فرو میرود.?

⭕️•مرد دوست دارد تشویق بشود و زن دوست دارد حمایت بشود.
•مرد نیاز به فضا دارد و زن نیاز به نزدیک شدن.

•ناراحتی زن احساس مفید نبودن به مرد میدهد.
•ناراحتی مرد به زن احساس دوست نداشته شدن میدهد.?
?•مرد در سکوت فکر می کند و فقط جملات ضروری را بیان می کند.
•زن با صدای بلند تمامی افکارش را بیان می کند.?

منبع:کانال زندگی آرام
https://tlgrm.me/joinchat/BqBWkjvXxNn56mNS9yJTHQ

?
???
??????
✨?????????