تاثیر حجامت از نگاه حکیم ابوعلی سینا

  تاثیر حجامت از نگاه حکیم ابوعلی سینا : هر کسی بر اثر سکته ی قلبی مرد تا ۷۲ ساعت او را دفن نکنید، اگر درمانی داشته باشد «حجامت» است !

 

تاثیر حجامت از نگاه حکیم ابوعلی سینا : هر کسی بر اثر سکته ی قلبی مرد تا ۷۲ ساعت او را دفن نکنید، اگر درمانی داشته باشد «حجامت» است !