تب

#تب امام صادق ﴿؏﴾ : به تبــداران خود، سیب? بدهید؛ چرا ڪه هیچ چیز، سودمندتر از سیب نیســـــت. ?منبع:الڪافی ، جلد ۶ ، صفحه ۳۵۷ ، حدیث ۱۰ ⚜ @Ostadtaleghani ◈۞◈ ⚜◈۞◈ ◈۞◈⚜◈۞◈ ◈⚜◈۞◈⚜◈۞◈⚜ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ?ڪانـاݪ رسمـــــے اســتـادطالقانـے? https://telegram.me/joinchat/BqBWkjvXxNl1koNQBjilgw

#تب
امام صادق ﴿؏﴾ :
به تبــداران خود، سیب? بدهید؛ چرا ڪه هیچ چیز، سودمندتر از سیب نیســـــت.

?منبع:الڪافی ، جلد ۶ ، صفحه ۳۵۷ ، حدیث ۱۰
⚜ @Ostadtaleghani
◈۞◈
⚜◈۞◈
◈۞◈⚜◈۞◈
◈⚜◈۞◈⚜◈۞◈⚜
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
?ڪانـاݪ رسمـــــے اســتـادطالقانـے?
https://telegram.me/joinchat/BqBWkjvXxNl1koNQBjilgw