تدریس آموزش زالو درمانی استاد محمد موسوی جلسه: ۱

?تدریس: آموزش زالو درمانی ?از : استاد حکیم سید محمد موسوی ?جلسه: اول ???????? ✅به درسـتی نمیدانیم چرا بـا این پدیـده نوظهـور علمی جهـان که برسـتون های علم و دانش پیشـینیان مـا بنـا نهـاده شـده مخـالفت می ورزند. ?برخی از پزشـکان متخصص در علاج سرطان نسبت به زالودرمانی و یافته های جدید تجربی آنچنان بی […]

?تدریس: آموزش زالو درمانی
?از : استاد حکیم سید محمد موسوی
?جلسه: اول
????????

✅به درسـتی نمیدانیم چرا بـا این پدیـده نوظهـور علمی جهـان که برسـتون های علم و دانش پیشـینیان مـا بنـا نهـاده شـده مخـالفت می ورزند.

?برخی از پزشـکان متخصص در علاج سرطان نسبت به زالودرمانی و یافته های جدید تجربی آنچنان بی اعتنا هستندکه گویی زالوو زالودرمانی هرگز در علاج بیماری ها تأثیری نداشته و ندارد.

?بیمـاری داشـتم که دچـار نوعی سـرطان زیر قوزک پـا بود و زخم ایجادشـده در پایش چون حفره ای جا بازکرده بودکه تخم مرغ کـوچکی در عمق آنجـا میگرفت. زخمی چرکین که دائمـا عفونت از آن تراوش می کرد و بتدریـج حفره پـا عمیق تر میگردیـد.

?تمامی درمانهای شـیمیایی وجراحی و پرتودرمانی اثری نبخشیده بود.

? بیمارکه جوانی بود متعهدبه اداره چندخواهر و برادر ناامید شده و پزشکان گفته بودند بایدپایش قطع شود.

? وقتی اینجوان مراجعه کرد وشرح حال خود را بازگو نمود به او اطمینان دادم که
صددرصد شاهد بهبودی را در آغوش خواهدکشـید. یکسال بودکه درمان را متوقف کرده وحاضر به قطع پای خویش نمی شد.

?کمتر از یک سال تحت زالودرمانی وگیاه درمانی قرار گرفت و زخم به تدریـج خوب شد وحفره عفونی پا ازگوشت و پی سالم پرگردید.

?او برای حصول اطمینان به پزشـکان قبلی خود مراجعه کرد تـا بـا عکس و آزمـایش از بهبودی خود اطمینان حاصل کنـد.جواب آزمایش بسـیارخوب بود و به اوگفته بودنـدکه دیگر هیچ آثاری ازسـلولهای بدخیم سرطانی درشما وجود ندارد.
?اما نکته جالبی که ما این داستان را به خاطر ان نقل کردیم این بود که هیچکدام از پزشـکان قبلی اوحّتی یک سؤال نکرده بودندکه شما باچه روشی درمان شدید؟ این برخورد هم برای بیمار و هم برای ما بسیار تعجب برانگیز بود.

?شاید برخی از پزشـکان تحصـیلکرده ما روحیه تحقیق و نوآوری را در فنون پزشـکی به باد فراموشـی سپرده اندوصـرفا یک روش
تقلیدی را در علاج بیماریها به کار می گیرندکه طب غربی به آنان القا می کندو دیگر هیچ!

?بارهـا شاهـد برخوردهـای عجیب و غریب دست انـدرکاران امور پزشـکی کشورمان بوده ایم که در مقابل نمونه ها و مسـتندات اثبات شده درمان بیماریها بوسیله گیاهان دارویی منطبق برطب ایرانی و زالودرمانی عکسالعمل های منفی ازخود نشان میدهند.

♻️لبخنـدهای تحقیرآمیز آنان این باور را در ما تقویت می کردکه برخی از دوسـتان پزشک تجربیات گرانبهای متخصصـین طب ایرانی راکه اتفاقا مسـتندبه مدارک پزشکی شفا یافتگان می باشدبه پشیزی نمی خرند.حصارسخت علم زدگی آن هم فقط درچهارچوب طب غربی همیشه مانع از نگرش صـحیح و منطقی به یافته ها و تجربیات متخصصـین طب ایرانی شده است.

?برخوردها برای ما یادآور تلخی های بسـیار است. مشاهده مرگ بسیاری از پیران وجوانان مبتلابه بیماریهای صعب العلاج ما را بر آن می داردکه تلاش های خود را برای نهادینه کردن فرهنگ طب گیاهی وسـنتی کشورمان صدچندان کنیم.

? برای ما باعث تأسف است که کشورمان دارای ۹۰ %گیاهـان دارویی مفیـدبـا بهترین کیفیت است ولی بـاور غلط برخی از تحصـیلکرده های علوم غربی مردم را به سـمت وسوی مصرف شربتها و قرصهای شیمیایی سوق میدهد. درمان که نمیشوندهیچ بلکه ده ها عوارض منفی دامن آنان را فرا می گیرد.

?چراسکته های قلبی و مغزی بایدزندگی را به کام هزاران هموطن ایرانی درشهرهای مختلف وحتی منـاطق مجـاور دریای خزر تلـخ کنـد حال آنکه زالوها که بهترین و مؤثرترین علاج سـکته های مغزی و قلبی هسـتند زیر پای آنان له میشود و یا باسموم آفت کش برنج از میان میرود.

✅این مقدمه را هشداری جدی تلقی کنید شایدمسـئولین پزشـکی وسلامت جامعه ما روزی به خود بیایند و به جای تقلیدکورکورانه
از غرب از دل خاک وطن با گیاهان دارویی و زالوها وحجامتها و از همه مهم تر علوم ارزشمندپزشکی کهن کشورمان علاج همه
بیماریها را یافته و دست در دست هم به یاری دردمندان بشتابند.

صفحه دوم تدریس جلسه اول زالودرمانی???

?زالودرمانی ومزاج شناسی

?کسانی که میخواهنـدعلم زالودرمانی را فراگیرنـد و از این طریق به بیماران خـدمت کننـد،لازم است مبحث مزاج شناسـی از مبانی طب پـایه را بداننـد چراکه زالودرمـانی ابزاری برای تعـادل بخشـیدن به اخلاـط بـدن و درحقیقت یـک پاک سازی برای دفع اخلاط اضـافی و غیرطـبیعی می باشـدتـا سوء مزاج بیمـار به مزاج طبیعی بـازگردد.

? برای رسـیدن به این هـدف بایـدطبیب بدانـدکه مزاج بیمـاری و مزاج اصـلی بیمـار و مزاج داروهـا و مزاج محیـط زیست بیمـارچیست و زالودرمـانی درجمع و تفریق این چهار مزاج که گفتیم مزاج بیمـار راچگونه به مزاج طبیعی تبـدیل میکنـد؟

?یعنی درحقیقت مزاجی که بیمـار قبـل از دچـارشـدن به بیمـاری و در دوران سلامت صاحب آن مزاج بوده است. آن مزاج دوران سـلامت، مزاج طبیعی شـخص بوده و تفاوت آن با وضع فعلی بیمار در طبیعی و غیرطبیعی بودن آن است.

?عضویت در کانال بزرگ آموزشی مرجع تخصصی طب ایرانی اسلامی

?عضویت در کانال بزرگ آموزشی مرجع تخصصی طب ایرانی اسلامی ???

https://telegram.me/joinchat/DXph7kDEs2ciiVGoIhfpeg