تدریس آموزش زالو درمانی استاد محمد موسوی جلسه:۴

?تدریس: آموزش زالو درمانی ?مدرس: استاد حکیم سید محمد موسوی ?جلسه: چهارم ???????? ?چگونگی استفاده از زالو ?وقتی زالو به بدن انسان میچسبد سوزش نسبتا شدیدی ایجاد میکندکه چند دقیقه بیشترطول نمیکشد. پس از آن ماده مترشحه از دهان زالو سوزش را از میان برده و بیمار به راحتی ناظر مکیدن خون خویش است، بدون […]

?تدریس: آموزش زالو درمانی
?مدرس: استاد حکیم سید محمد موسوی
?جلسه: چهارم
????????

?چگونگی استفاده از زالو

?وقتی زالو به بدن انسان میچسبد سوزش نسبتا شدیدی ایجاد میکندکه چند دقیقه بیشترطول نمیکشد. پس از آن ماده مترشحه از دهان زالو سوزش را از میان برده و بیمار به راحتی ناظر مکیدن خون خویش است، بدون آنکه درد وسوزشی احساس نماید.

?پس ازسـیر شـدن از خون زالوها به خودی خود از بـدن میزبان جدا میشوند و آرام به گوشه ای خزیده و تا هفته ها بعداز آن قادر به خوردن خون نیسـتند.

? پس این ادعا که زالو پس ازخون خوردن از شخصـی به شـخص دیگر انـداخته میشود شایعه ای بیش نیست.

?زالو تا هفته ها بعد ازخوردن خون به استراحت می پردازد تاخون بلعیده شده را هضم کند سپس به دنبال تولید مثل خواهدرفت.

?پس از سـیرشـدن وجـداشـدن زالوهـا از بـدن تـا چنـد سـاعت محـل نیش زالو خونریزی میکنـد.

? بعضـی از مردم از این خونریزی
میترسـند و تلاش میکننـد جلوی آنرا بگیرند.

?این ترس تا حدودی بی مورد است، بهتر است بگذارند خونریزی به خودی خود بند
آیـد،

?معمولاحدود ۴ تا ۸ سـاعت نم نم خونریزی ادامه دارد.

? مکـانیسم ضـد انعقـادی آب دهـان زالو به خاطر داشـتن ماده ای به نام
هیرودین به گونه ای است که مانع ایجاد لخته روی زخم میشود.
این ماده ضدانعقاد دیواره رگها و مویرگها را میشوید و ناچار بایداز همان محل نیش خارج شود.

? تا زمانی که این ماده درخون انسان وجود دارد خونریزی بند نخواهدآمد.

?بهتر است بیمـار تـا زمـانی که خونریزی ادامه دارد به استراحت بپردازد وسـرپا نایسـتد و مایعـات و آب میوه های فراوان بخورد.

?اگر بخواهیدپس از سیرشدن زالو خونریزی را بند بیاورید بسـیارسـاده است:

? مقـداری زردچوبه یا آرد باقلایا پوست انار یا مازوی پودرشـده یا اسـفرزه به صورت بو داده و پودرشـده روی زخم بریزیـد و آنرا با بانـد محکم ببندیـد. معمولابعـداز نیم تا یک ساعت خونریزی بندمی آید.

? اما همانطور که گفتیم بهتر است مانع خونریزی نشویـد مگر در مواردی که خونریزی به تشـخیص پزشک به صـلاح بیمار نباشـد که در اکثر موارد چنین چیزی
پیش نمی آیـد.

صحتی اگرکسـی پس از زالودرمانی دچار افت فشارخون شود نبایـد واهمه کنـد و بترسد چرا که همین ضـعف باعث واکنش جبرانی بـدن شده و دسـتگاه خونساز بدن را به کار می اندازد و حیات تازه ای به شـخص میبخشد وخون تازه وجوانی را
ّ در رگ ها به جریان میاندازد که در تأمین سـلامتی او در آینده مؤثر واقع خواهدشد.

?اما اگر بخواهد دچار ضعف و افت فشار نشود بهتر است پس از افتادن زالوها چنـد ساعت استراحت کرده و از شـربتهایی ماننـد شـربت زعفران و آب انارشـیرین وشـربت
گلاب و بیدمشک وشربت تخم شربتی و تخم بالنگو و آب میوه های طبیعی(غیر بسته بندی) تناول نماید.

? زالودرمانی پشت گوش و صورت وسـر کمترین ضـعف و زالودرمـانی روی پـا بیشترین ضـعف را ممکن است ایجـاد نمایـد و زالودرمـانی روی دستهـا جدا و بـاز زالو درمـانی روی پـا انجـام شود احتمـال ضـعف و افت فشارخون بیشتر از زمانی است که متوسـط را دارا است.

?اگر برای این زالودرمانی از پشت گوش شروع و به پا برسد.

?هیـچگاه نبایـد بیمـار باشـکم خالی مبادرت به زالودرمانی کنـد و بهتر است حتی هنگام خونگیری ازشـربتها و آب میوه های تازه اسـتفاده نمایـد تا احتمال ضـعف به حـداقل برسـد.

?بیمار هنگام زالودرمانی بهتر است روی تخت بنشـیند و یا دراز بکشد. البته برای
انداختن زالو پشت گوش نیاز به درازکشـیدن نیست ولی هنگام خونگیری از پا یا دست بهتر است بیمار روی تخت دراز بکشدو یا
حـداقـل روی تخت بنشـیندتـا درصورت لزوم فورا دراز بکشـد. البته این دسـتورات تمامـاجنبه احتیاطی دارد و معمولامشـکلی
به وجود نمی آید،چراکه پزشک توان بیمار را هنگام خونگیری در نظر میگیرد.

?در هرحال چنانچه خونگیری ضعف وسرگیجه ایجادشود، بیمار بایدسریعا دراز بکشدو پاها را بالانگهداشته وسر را روی زمین قرار دهداینکار باعث هجوم
خون به سـمت مغزشده وضـعف از بین میرود و تن بیمارخیس عرق میشودکه این عرق کردن نشانه از بین رفتن ضعف است و
حالابایدبه خوردن شربتهایی مانندشربت زعفران وشربت گلاب و بیدمشک و امثال آن مبادرت ورزد.

?احتمال عفونت و یا ایجادحساسیت در مصرف زالوی پشت گوش کمتر و در زالوی روی پا بیشتر است و روی دست حدمتوسط را دارا است.

?کسانیکه پس از زالو درمانی از غـذاهای بسـیار مقوی وسـنگین ماننـد دل وجگر و قلوه اسـتفاده میکنندضـرر میبینند.
چون این مواد اگرچه بسیار مقوی هستند اما
مولّدخون کثیف و غلیظ می باشند و اثر زالودرمانی را به شدت کاهش میدهند.

?عضویت در کانال مرجع تخصصی طب ایرانی اسلامی ???
http://telegram.me/joinchat/DXph7kDEs2ciiVGoIhfpeg