تدریس آموزش زالو درمانی استاد محمد موسوی جلسه: ۷

?تدریس: آموزش زالو درمانی ?مدرس: استاد حکیم سید محمد موسوی ?جلسه: هفتم ???????? ?نحوه استفاده از زالو در بیماریهای مختلف: ?امراض سر: ?سکته های مغزی ?زالو درمانی در این بیماران به این ترتیب انجام میشود: ?اگر در همـان یکی دو روز اّول که بیمـارسـکته کرده است مراجعه کنـدبایـدبلافاصـله پشت هرگوش ۱۰ عـدد زالو انداخته شود. […]

?تدریس: آموزش زالو درمانی
?مدرس: استاد حکیم سید محمد موسوی
?جلسه: هفتم
????????

?نحوه استفاده از زالو در بیماریهای مختلف:

?امراض سر:

?سکته های مغزی

?زالو درمانی در این بیماران به این ترتیب انجام میشود:

?اگر در همـان یکی دو روز اّول که بیمـارسـکته کرده است مراجعه کنـدبایـدبلافاصـله پشت هرگوش ۱۰ عـدد زالو انداخته شود.
درشتی و ریزی زالوها به نسـبت توان بیمار در نظرگرفته میشود. این روش درمانی باعث دفع سـریع عوارض سـکته هم چون فلـج و بی حسـی انـدام ها و بـازگشت هوشـیاری به بیمار میگردد و در اکثر مواردظرف چنـدروز بیمار به حالت قبل از بیماری باز خواهد گشت. مگر آن که شدت سـکته به حّدی باشد که لاجرم بیمار از آن رهایی نیابد و سـرانجام بمیرد.
این تجربه را من با صـراحت و با
اعتقاد راسخ اعلام میکنم تا هزاران نفر درجهان از این تجربه بهره مند شوند.

?زالوهـاخون مویرگ هـای سـر را از پشت گوش بیمار بیرون کشـیده و با واردکرده بزاق دهان خویش لخته های تازه ایجادشـده که هنوز سـفت نشـده و قوام نپذیرفته انـد را از بین خواهنـد برد.
خون ریزی پس از افتادن زالوها هرچه بیشترطول بکشد در بهبودی بیمار
مؤثرتر خواهد بود، پس نباید مانع خونریزی شوید مگر آن که ضـعف بیمار بسیار شدید باشد که این مورد اگرچه کمتر پیش می آید پزشک معالج تصمیم میگیرد که خونریزی را زودتر قطع کندیاخیر.

?اگرسـکته مغزی ناشـی از فشار خون باشـد و مویرگی در مغز پاره شـده باشد،ظرف چندروز تا یک هفته پس از زالو درمانی بیمار مانند گذشته به زندگی معمول خود ادامه خواهد داد.

?اگرسکته مغزی ناشی از انسداد مویرگ بوده و هیچ مویرگی پاره نشده باشد شایـد خیلی زودتر بیمـار به حـال آیـد و زنـدگی عادی خود را ازسـر بگیرد چون زالو به سـرعت خون را از اخلاط گوناگون پاک میکند و لخته راکه هنوز نرم و سست میباشد از بین خواهد برد.

?چنانچه پس از افتادن و سـیرشـدن زالوها از پشت گوش بیمار، خونریزی به سـرعت متوقف گردد نشان از بدخیمی وضع بیمار دارد
چراکـه خـون در مویرگ هـای سـر بیمـار آماسـیده و دارای چسـبندگی شدیـد شـده و ممکـن است این آماسـیدن وچسـبندگی در
بخش های وسـیعی از بـدن ایجادشـده باشـد.

اگرچه بیمار ازخطر مرگ رهانـده میشود اما خطر برای روزهای بعدی همچنان باقی است. در این صورت با توجه به توان بیمار ۷ روز بعد خونگیری از پشت گوش را تکرار کنید و با داروی عطسه آور مریض را وادار
به عطسه نمایید و زالودرمانی پشت گوش را آنقدر ادامه دهید تا خون غلیظ پایان یابد و خون روان تری جایگزین خون قبلی شود و
علامت آن این است که پس از افتادن زالوها از پشت گوشها خونریزی به سـرعت بنـد نمی آید.

?آنگاه ۱۵ روز تا ۲۵ روز بعد روی
دست هـای او طبـق دسـتوری که قبلا ذکر کردیم عمـل کنیـد. روی هر دست ۱۰ عـدد زالوی متوسـط بیاندازیـد که جثه آنها کمی
بزرگتر از زالوهایی باشد که پشت گوش بیمار انداخته اید.

محل انداختن زالوها بین انگشت سوم تا انگشت کوچک پشت هر دست است.

۲۰ تا ۲۵ روز بعـد روی هر پا ۱۰ عـدد زالوی درشت بچسـبانید.جثه زالوها بایـدکمی بزرگتر از زالوهایی باشد که به پشـت دست در مرحله قبلی انداخته اید.

?توجه کنیـدچنـانچه در مرحله اول خونگیری از پشت گوش تـا چنـد سـاعت پس از افتـادن زالوهـا خونریزی ادامه یـافته و نشـانی از
چسبندگی شدید خون نیست، دیگر نیازی به
تکرارخون گیری از پشت گوش نیست بلکه ۲۰ تا ۲۵ روز دیگر روی دستها و ۲۰ تا ۲۵ روز بعد از آن روی پاها طبق همان دستور قبلی زالو بیاندازید.

?در این حـالت بیمـار ازخطرحتمی نجـات یـافته و درکنار داروهایی که اخلاط او را دفع میکننـد هماهنگ با زالودرمانی مشـکلی نخواهـدداشـت. البته همـانطور که گفـتیم درصـورتی بیمـار به این نـتیجه مطلـوب دست پیـداخواهـد کرد که پس از وقـوع سـکته بلافاصـله و یـا در همـان یکی دو روز اول بـاکمـک پزشـک طب ایرانی مبـادرت به زالودرمـانی نمایـد.

?یـک سؤال در ذهن برخی
پزشـکان ایجادشـده و آن سؤال این است که اگرسـکته در اثرفشارخون بالا و پاره شـدن مویرگ ایجادشـده باشد در این صورت رقیق شـدن خون بـا زالو ممکن است باعث خونریزی بیشتر از مویرگ پاره شـده در مغزشود وخطرناک باشـد.

جواب این است که خون رقیق شـده با بزاق دهان زالو بسـرعت جـذب میشود و ما در تجربیات خود این را بخوبی لمس کرده ایم وخطریپیش نیامده است.

?اگر بیمار مدتها پس ازوقوع سکته مراجعه نمود درمـان این بیماران دیر رسـیده به طول خواهـد انجامیـد.

شایـدیک تا دوسال درمان او به طول بکشـد البته روز به روز حال او بهتر
شده و بالاخره نتیجه مطلوبی را به دست می آورد که طب غربی اساسا از دستیابی به آن عاجز می باشد.

?ابتدا خلط غالب بیمار با داروهای گیاهی از طریق شسـتشوی معده پاکسازی کرده سپس پشت هرگوش ۱۰عدد زالو بیاندازید
درمان هـای گیـاهی دیگر که پزشک تجویز کرده ماننـد جوشانـدنی ها و بخورات و عطسه آورها و بادکش ها و مالش های مخصوص بیماران سکته ای باید تا حصول نتیجه کامل ادامه یابد.

?۲۵ روز بعد پشت هر دست ۱۰ عدد زالو و ۲۵ روز بعداز آن روی پاها یعنی بین انگشت سوم تا انگشت کوچک به میزان هر پا ۱۰ عـدد زالـو بچسـبانید.

? همـانطورکه قبلاـ اشـاره کردیم زالوهـای پـا درشت تر از زالوهـای دست و زالوهـای گوش کمی کوچکـتر از زالوهای دست باشد.

?اما بیمار داروهای ضدسـکته گیاهی را هرگز ترک نکند و هرشب یا یک شب در میان تا اینجا دوره اول زالو درمانی پایان مییابـد

بـا مخلوطی از تخم گشـنیز و داروهـایی نظیر آویشن و نعناع و پونه وکاکوتی و امثال آن بخور داده و سـپس با پودر انفیه که حاوی
مقـداری کنـدش است بـا کشـیدن در بینی، بیمـار را وادار به عطسه کنیـد و پس از اتمـام عطسه هـا در هرسوراخ بینی یک یا دو قطره روغن بنفشه بادام بچکانیـد.

در هفته چنـد بار بایـد ماساژ قوی با روغن ریحان یا روغن حنظل یا مخلوطی از روغن کرچک و زیتون
خـالص و روغن سـقز داده شود وحجامت هـای چرخـان و حمامهـای خشـک سونـا توأم بـا مـالش با روغن های مـذکور و داروهای تقویت کننـده نیروهای مغز در دسـتورکار درمان بیمار قرار گیرد.

تا ۲ الی ۳ ماه بعداز زالودرمانی پرهیز کنید ولی چنانچه پزشـک صلاـح بدانـد حجـامت تر بیند و کتف و یـا حجـامت سـر یا حجامت اخـدعین وحجامت های چرخان انجام گردد و سایر تجویزات گیاهی دنبال شود.

پس از گذشت ۲ الی۳ ماه دوباره خونگیری با زالو طبق همان دسـتور قبلی از پشت گوش آغاز و ۲۰ یا ۲۵ روز دیگر روی دست و ۲۰ یا ۲۵ روز پس از آن روی پاها انجام گردد.

?بیمار درحین درمان باید از تنبلی و تن پروری بپرهیزد و از ورزشهای ساده شروع کرده و بتدریج به ورزشهای سنگین تر متناسب با توان خویش وصـلاح دید پزشـک بـپردازد و البته اسـتراحت بایـد به انـدازه ای باشـد که ضـمن تـأمین نیـاز بیمـار به آرامش، بـاعث تن پروری وجمع شدن اخلاط اضافی در بدن نگردد.

?اگر با ورزشهای ملایم بیمار بتدریج به ورزش کردن سـنگین تر عـادت کنـد خیلی خوب است.

بهتر است کوهنوردی را در دسـتور کـارخود قرار دهـد و حـداقل هفته ای۲ بار از دامنه کوه شـروع به بالا رفتن نمایـد و با صبر و حوصـله و بدون فشار شدید آنچه در توان دارد به کار بندد، آنگاه توسط همراه ان با
روغن هـایی که قبلاـ ذکرشـد ماساژ داده شود.

کوهنوردی از این لحاظ بهتر است که هم ورزش جسم و هم ورزش روح است و به بیمار انگیزه لازم را برای تلاش بیشتر و روحیه مضاعف برای خوب شـدن میدهد و علاوه بر آن عضـلات و بافت های بدن را نرم و
گرم کرده و اخلاط مضـر را دفع مینمایـد.

سونـای خشک و مالش با روغن های گیاهی پس از سونا نیز در کنار کوه نوردی بسـیار مفید است.

سایر ورزشهایی که در امکان بیمار هست مفید میباشد.

?متأسـفانه اغلب بیمـاران پس از سـکته به استراحت بیش ازحـد پرداخته و بـدین وسـیله روحیه خویش را نیز تضـعیف کرده و علاـج
خویش را سخت و ناممکن می نمایند.

?عضویت در کانال مرجع تخصصی طب ایرانی اسلامی ???
https://telegram.me/joinchat/DXph7kDEs2ciiVGoIhfpeg

?عضویت در کانال مرجع تخصصی
https://telegram.me/joinchat/DXph7kDEs2ciiVGoIhfpeg

✅?