تدریس آموزش زالو درمانی استاد محمد موسوی جلسه: ۵

?تدریس: آموزش زالو درمانی ?مدرس: استاد حکیم سید محمد موسوی ?جلسه: پنجم ???????? ✅زالو و بیماران قندخون ?هرگز نباید تصورکنید که زالودرمانی برای بیماران دیابتی مضـر است و ترس از عفونت بعداز زالودرمانی نباید مانع استفاده از زالو در این بیمـاران شود. ?پس از بنـد آمـدن خونریزی روی زخم زالو آویشن،گـل ختمی و تخم گشـنیز […]

?تدریس: آموزش زالو درمانی
?مدرس: استاد حکیم سید محمد موسوی
?جلسه: پنجم
????????

✅زالو و بیماران قندخون

?هرگز نباید تصورکنید که زالودرمانی برای بیماران دیابتی مضـر است و ترس از عفونت بعداز زالودرمانی نباید مانع استفاده از زالو در این بیمـاران شود.

?پس از بنـد آمـدن خونریزی روی زخم زالو آویشن،گـل ختمی و تخم گشـنیز به میزان مسـاوی پودر و با آب جـوش خمیرکرده و گرم گرم طـوری که رطـوبت خود را از دست ندهـد به مـدت ۲۴ سـاعت بسـته میشود که باعث جلوگیری از
عفونت میشود و بیماران قنـد خون ماننـد سایر افراد با این ضـماد از عفونت احتمالی مصون میماننـد.

?مصـرف دمکرده یا جوشانده
آویشن پس ازخونگیری روزی سه بار باعث پیشگیری و دفع هرگونه عفونت میشود.

?مثلا اگر هر ۶ ساعت یک کپسول سفالکسین بخورند یا روزانه یک عدد قرص سفیکسـیم میل کنند، همان اثر را داردکه روزی سه لیوان جوشانده آویشن میل نماید.

?اینک برای محافظت از زخم زالو بیشتر توضیح میدهیم.

?محافظت از زخم زالو:

?پس ازسـیرشـدن زالوهـا و جـداشـدن آنها از بـدن ممکن است اطراف نیشها ورم کنـد که اینهم معمولا بیمار را دچار وحشـت میکنـد، ایـن ورم به دلیـل مختـل شـدن سیسـتم انعقـادی خـون توسـط بزاق دهـان زالـو است که راه را برای ورود انـواع قارچهـا و میکروبها به داخل بدن آزاد میگذارد.

?برای رفع آن روش زیر را به کار برید:

?آویشن شیرازی، گل ختمی، تخم گشنیز از هرکدام حدود ۲۰گرم باهم مخلوط و آسـیاب کنید و با آب جوش خمیرکرده، پس از بنـد آمدن خونریزی داغ داغ روی جای نیش زالوها به اندازه یک لایه ضـخیم به قطرچندمیلی متر بمالید و روی آنرا با باند استریل کاملا بپوشانیـد و روی بانـد را با چسب ببندیـد تا این خمیر به مدت ۲۴سـاعت بمانـد و هرگزخشک نشود. این روش باعث بهبود سریع زخم شده و هر نوع ورم و عفونت احتمالی را از بین می برد، مشـروط بر آنکه دارو چنان خوب پانسـمان شودکه تا ۲۴ساعت
مرطوب مانده وخشک نشود تا دارو بر روی زخم تخمیرشده و مانندخمیر نان کمی ترش گردد.

در این حالت دارو خاصـیت ضـد
چرکی وضدعفونی کنندگی شدید پیدا میکند.

بنـابراین روش تا ۳۲سـاعت نبایـدمحـل زالو را بشوییـد و یا به آن دست بزنیـدو یا بخارانیـد.

? بهتر است از داروهای شـیمیایی مانند بتادین وساولن اسـتفاده نکنید بلکه همان داروی گیاهی که ذکرکردیم برای از بین بردن زخمها معمولاکافی است.

? چنانچه اصرار داریدکه از داروی شـیمیایی اسـتفاده کنید فقط الکلسفید مصرف نمایید.

? جای نیش زالوها برای خاریدن بسیار مستعدمی باشد هرگز نبایدزخم زالوو اطراف آنرا بخارانید.

?چنانچه پس از ۲۴ساعت که خمیرگیاهی مذکور را از روی آن برداشتید باز هم محل زخم خارش نمود و یا اگر هنوز متورم اسـت
دوباره به مدت ۲۴سـاعت خمیری بـا همان فرمول و همان طرز مصـرف روی زخم ببندیـد و پس از آن با سـرکه مخلوط با آب که روی آتش به جوش آمده است محل زخم را بخور دهید.

? در نهایت اگر در موارد محدودی خارش باز نایسـتاد میتوانیداز پمادهای ضد خارش مانند کالامینD یاکالاندولااسـتفاده کنید و چنانچه به طور استثناء ورم و خارش شدیدتر از این تمهیدات است باصلاحدید
پزشک از آمپول و قرصهای آنتیبیوتیک ماننـدسفیکسـیمیاسفالکسـین اسـتفاده نماییـد.

?البته ما در موارد بسـیار اسـتثنایی باچنین افرادی روبروشـدیم که نسـبت به خونگیری با زالو و یا هر روش دیگرحساس میباشـند.

?این افراد به خاطر فوایـد شدیـد زالودرمانی هرگز نباید به خاطر چند روزخارش و ورم، دست از اینکار بردارند.

?هدف ما ازطرح این مسائل استثنایی این است که مردم بدانند
زالودرمانی مشکل حادی برای آنان ایجاد نمیکندو درطب ایرانی برای همه این مسائل راهکارهای لازم پیشبینی شده است.

?توجه کنید که هر زخمی باید به طریق مخصوص به خود مواظبت شود.

?کسانیکه پس از خون درمانی درحمام از مخلوط سـدر و روغن زیتون وسـرکه به جای صابون اسـتفاده کننـدفایـده میبینند.
این آبزن گیاهی بهبود زخم نیش زالوها را تسـریع بخشـیده و از هر نوع عفونت جلوگیری مینمایدو ازطرف دیگر یک حالت نشاط و
انبساط وسـرحالی در انسان ایجاد میکند.

?در هرحال ورم حاصل ازخونگیری با زالو یاحساسـیت است یا از عفونت.

علاج عفونت راگفتیم
زالو بادکش بگذاریـد، یا از دمکرده وجوشانـده های ضـدحساسـیت ماننـدشویـدوگشـنیز و مرزن جوش که با همجوشانده اید میل
کنید.

گشنیز را با شش گوسفند و جو بپزیدغذای ضد حساسیت خوبی درکنارسایر روشهای ضدحساسیت میباشد.

?عضویت در کانال مرجع تخصصی طب ایرانی اسلامی ????
https://telegram.me/joinchat/DXph7kDEs2ciiVGoIhfpeg