تدریس زالو درمانی استاد حکیم موسوی جلسه ۳

?تدریس:آموزش زالودرمانی ?مدرس: استاد حکیم سید محمد موسوی ?جلسه: سوم ????????? ?ضرورتها: ?کسانیکه از زالو برای علاج بیماریها اسـتفاده میکننـدبایـدنسـبت به انواع زالوها و یاحداقل زالویی که در دست دارند و نحوه استفاده از آنها شناخت کافی داشته باشند. ?درشتی و ریزی و تعـداد زالوهـایی که برای هرشـخص به کـار میرود بایـدبر اسـاس تجربه پزشـک […]

?تدریس:آموزش زالودرمانی
?مدرس: استاد حکیم سید محمد موسوی
?جلسه: سوم
?????????

?ضرورتها:

?کسانیکه از زالو برای علاج بیماریها اسـتفاده میکننـدبایـدنسـبت به انواع زالوها و یاحداقل زالویی که در دست دارند و نحوه استفاده از آنها شناخت کافی داشته باشند.

?درشتی و ریزی و تعـداد زالوهـایی که برای هرشـخص به کـار میرود بایـدبر اسـاس تجربه پزشـک نسـبت به توانـایی بیمـار و نوع داروهـای گیـاهی که مصـرف میکنـدو رژیم غـذایی مخصـوص در نظرگرفته شـود تـا مطلوب ترین نـتیجه به دست آیـد.

?پزشـک متخصص زالودرمانی فواصل زمانی معینی را برای درمان با زالوتنظیم میکندآنگاه بیمار را تحت درمان قرار میدهد.

?زالوهـا بایـدبه گونه ای انتخـاب شونـدکه هرگزقبلا خون نخورده باشـند و پس از مکیـدن خون بیمـارکشـته شـده و به این ترتیب یکبار برای همیشه مورد استفاده قرارگیرند.

?زالوها پس ازسـیرشدن ازخون در نمک افتاده و از میان میروند.

? زالوها هنگام از بین رفتن در نمک خون مصرف شده را باز پس میدهنـد و پزشک از مشاهـده آن میتوانـد به نوع بیماری وشدت وضـعف آن پی ببرد. میزان اخلاط اضافی صـفرا وسودا و بلغم
موجود درخون بـاز پس داده شـده راه گشـای منـاسبی است تـا پزشـک بتوانـدداروهـای مکمـل گیـاهی را به خوبی تنظیم نموده و بهبود یبیمار را تسریع بخشد.

? زالوها قبلاز مصرف باید در آب زلال قرار گرفته و بارهاشسته شوند تا از هرگونه آلودگی احتمالی پاک گردند.

?نبایـد تصورکنیـدکه زالوها از درون جسم خویش بیماریهایی را به انسان منتقل میکنندچراکه سیسـتم ایمنی این مخلوق عجیب خداونـد ویروسهـا و میکروبهـا را در درون خود نـابود میسـازد.

?گرچه این موضوع بر اساس تجربه طولانی ما به اثبات رسـیده و
اما اخیرا در یکی متون طبی قدیم نیز تأکید داردکه زالو ناقل هیچ بیماریی به انسان نیست. از مقالات منتشـره در اینترنت خوانـدم که زالو یک نوع باکتری برای هضم خون در درون خود ترشـح میکندکه سایر باکتریها را از میان می برد.

?زالوهــا قبـل از مصــرف بایــدچنــدین بـار در آب زلال و پـاک شســتشوشونــد ا ما باید از اضافه کردن هر نوع مواد افزودنی ضدعفونی کننده در آبی که با آن زالوشستشو داده میشود پرهیزگردد.

?برای آنکه زالوها به خوبی و به سـرعت به بدن انسان بچسـبند نیاز به استفاده از هیچ چیز دیگر مثلاخون گوسفند و آب قند و امثال آن نیست، بهترین راه تنهـا آب داغ است که قبلا جوشـیده و عـاری از میکروب شـده باشـدکه داغ داغ روی محل مورد نظر ریخته شود یا اینکه محل مورد نظر در آب داغ فرو برده شود آنگاه زالوها را به آن میچسـبانیم تاگرما باعث انتشار بوی خون شده و زالو احساس کندکه به طعمه خود رسـیده است. به سـرعت نیش خود را به کار می اندازد و عمل مکیدن خون آغاز میشود.

? اگر زالو را بـا آب سـرد بشـوییم ولی محـل مورد نظر را بـا آب داغ گرم کنیم این تفـاوت درجه حرارت اشـتهای زالو را تحریـک کرده و عمل مکیدن خون باسرعت بیشتری شروع خواهدشد.

 

✅نحوه نگهداری زالو:

?زالوهـا را در درجـه حرارت بین۴ تا ۱۰ درجه نگهـداری میکنیم و آنهـا را درخـاک مرطـوب و درجـایی قرار میدهیم که نسـیم خنـک وسـرد بر آنهـا بوزد تـا همواره سـرحال وشـاداب بماننـدو هنگام خونگیری به راحتی و به سـرعت کارخود را آغازکننـد.

 

?نگهـداری زالو در آب برای مدت طولانی مطلوب نیست چون زالوها با ترشـح موادشـیمیایی ازجمله آمونیاک، اکسـیژن آب را از بین برده و به تدریـج خود نیزضـعیف شـده و کارایی خود را از دست میدهندوسـرانجام پس ازچندروز میمیرند.

?بهترین حالت نگهداری زالو در مطب ها وخانه ها همان خاک مرطوب و تمیز است که درکیسه های نخی یاکتانی محصورشده باشند و در درجه
حرارت بین۴ تا ۷ درجه نگهداریشوند.

 

?البته بهتر است زالوها هرچه زودتر مصرف شده و زالوهای تازه صید شده ازطبیعت جای زالوهای قبلی را بگیرند.

 

?هرگز نباید برای تغذیه زالوهاچیزی به آب یا خاک و به طورکلی محل زنـدگی زالواضافه کنیـد. از این نظر زالوها کاملا با ماهی های آکواریوم متفاوتنـد. هر نوع تغـذیه با مواد پروتئینی شبیه به غـذای ماهیهای آکواریوم باعث ایجاد فساد و تعفن و آلودگی میشود و بایـدتوجه داشت که اساسا زالوها نیاز به
تغـذیه ندارنـد وخود میتواننـدازخاک مرطوب و محیط طبیعی زنـدگی خویش برای ادامه حیات مواد غذایی لازم راجذب کنند.

?عضویت در تنها کانال مرجع تخصصی طب ایرانی اسلامی ????
https://telegram.me/joinchat/DXph7kDEs2ciiVGoIhfpeg

✅ادامه تدریس در صفحه دوم:

✅صفحه دوم تدریس جلسه سوم زالودرمانی:

?زالوهـا نسـبت به بو،صـدا، نور، لمس بـا دست وحرارت و هر نوع ماده شـیمیایی حساس هسـتندو با نمک، الکل، ادوکلن، بتادین، ساولون، بنزین، اتر،سرکه و دیگر موادشیمیایی و مواد تند مانند فلفل وخردل و امثال آن از بین میروند.

?اگر زالویی وارد دهان انسان یاحیوان گردد به سادگی با محلولی ازسـرکه و نمک و یاشـراب و غیرو از میان میرونـدو به هرکجا چسبیده اند از آن جدا میشوند.

✅چگونگی صیدزالو:

?زالوهـا همـدیگر را میشناسـند و معمولابه صورت مجموعه ای حرکات هماهنگی دارنـدو ازجایی بجای دیگر میرونـد.

? آنها بوی خون را دریافت میکنند و اگر یک زالو به انسان یا جانوری بچسبد دیگر زالوها نیز متوجه شده و به آن سو هجوم می آورند.

?بهترین راه برای صـید زالو از مرداب هـا آن است که صـیادان به جـای شـلوار جوراب نازک زنانه بلنـد بپوشـندو درون مرداب بروند
آنقدر که تا بالای ران در آب مرداب فرو رود. سپس با تکان دادن آب زالو را متوجه حضورخود نمایند.

? زالوها با استشـمام بوی انسان به سمت طعمه آمده و به جوراب می چسبند ولی نمیتواننـد نیش بزننـد. در این حـالت صـیاد از آب بیرون آمـده وجـوراب را به صـورت برعکس از پـای خویش در میآورد.

?جوراب به صورت کیسهای درآمـده و تعـداد زیـادی زالو در میـان خود ماننـدتور مـاهیگیری حبس مینمایـد.

?راه دیگر اسـتفاده از چکمه های بلند و فرو رفتن در مرداب وصید زالو با دست است.

?این موجود پرفایـده به هرخونی علاقه دارد وخون کثیف و تمیز برای او تفاوتی ندارد. برخی از دانشـمندان عقیده دارندکه زالو به خون کثیف بیشتر ازخون تمیز علاقه دارد؛ این عقیـده مورد تأییـداست

?. زالو دارای قدرت سـردکنندگی و تبرید بسـیار است. وقتی زالو درحال بلعیدن خون داغ است بدنش را لمس کنید متوجه میشوید که بسیارسرد است.

 

?عضویت در کانال مرجع تخصصی طب ایرانی اسلامی ???
https://telegram.me/joinchat/DXph7kDEs2ciiVGoIhfpeg