تدریس آموزش زالو درمانی استاد محمد موسوی جلسه: ۲

?تدریس: زالو درمانی ?مدرس: استاد حکیم سید محمد موسوی ?جلسه: دوم ???????? ?زالوچیست؟ زالوها کرم های حلقوی هسـتندکه به کرمهای خاکی شباهت دارندولی از لحاظ آناتومی بسیار متفاوت می باشند. ?بدن زالوها به ۳۴ بخش تقسـیم میشود، بـا مکنـده های قوی که در قسـمت جلو (دهان) و در قسـمت عقب قرار دارد. ?معمولازالوها سه فک […]

?تدریس: زالو درمانی
?مدرس: استاد حکیم سید محمد موسوی
?جلسه: دوم
????????

?زالوچیست؟
زالوها کرم های حلقوی هسـتندکه به کرمهای خاکی شباهت دارندولی از لحاظ آناتومی بسیار متفاوت می باشند.

?بدن زالوها به ۳۴ بخش تقسـیم میشود، بـا مکنـده های قوی که در قسـمت جلو (دهان) و در قسـمت عقب قرار دارد.

?معمولازالوها سه فک یا دنـدان دارند.
دندان یا فک زالو بسیار شبیهY انگلیسی است. برخی زالوها فک یا دندان ندارند به جای آن برآمدگی سوزن مانندی به نام خرطوم دارند که آن را وارد بدن میزبان کرده وخون را مکیده و آنزیم ضدلخته در بدن میزبان تزریق میکنند.

?زالوهایی نیز هسـتندکه طعمه خود را می بلعنـد.

? زالوها قادر به درک نور، بو،صـدا،گرما و ارتعاش و لمس کردن میباشـند.

?زالوها برای هضم خون یک نوع باکتری ترشح میکنندکه همین باکتری باعث از بین رفتن سایر باکتریها میشود، در نتیجه از فاسدشدن خون مکیده شده جلوگیری میکنند.

✅تولیدمثل بسیاری از زالوها بدین ترتیب است:

هر زالو دارای انـدامهای جنسـی نر و مـاده است ولی برای جفت گیری بایـددو زالو به هم بچسـبندو هرکـدام نرینه خود را به مادینه دیگری برساند،سـپس هر دو بارور میشوند، زالوهای تولیدشده در مادهای ژله مانند از زالوجداشده و به محیط اطراف می چسبند. پس از آن به صورت کرم های ریزظاهر میشوند. زالوها پس از یکی دو بار زایمان میمیرند.

✅زالو،داروست!
?زالو به صورت خشک و پودرشده در ترکیبات دارویی طب سنتی به کار میرود.

?زالو به صورت خوردن، آشامیـدن و روغن هـای مالشـی وضـمادات کاربرد دارد.

?عملکرد آن در علاج سـرعت انزال، عـدم نعوظ و سستی وکوچکی آلت تناسلی به اثبات رسیده است.

♻️تاریخچه زالو واستفاده آن دردنیای پزشکی:

?زالودرمـانی سـابقه چنـدهزارساله دارد و در قرون قبل از میلادحضـرت مسـیح(ع) به کارگرفته می شـد.

? زالودرمانی علمی بودکه توسط ایرانیها به اوج پیشرفت وکارایی رسید.
ایرانیان نسـبت به سایر ملل در این رشـته تلاشهای جدی تری کردندولی اکنون کشورهای غربی درحال سـرقت این علوم هستندو مسئولان پزشکی ما درخواب.

♻️ما بر آن شـدیم تا گوشهای از این علوم را به نام ایران مسـلمان به محافل پزشـکی ارائه کنیم و از دست اندرکاران بخواهیم که گوهر
علم زالودرمانی را درطب بومی خودمان جستجوکنند و چشم از بیگانگان بردارند.

?زالو از ۲۵۰۰ سال قبل در هند، یونان، روم، ایران وسـپس در اروپا مورد اسـتفاده پزشـکی داشته است. در قرن نوزدهم از این جانور کوچک برای درمان هر درد یا زجمله سـردرد، تب، زخم های عفونی شـده، دمل و آبسه، ورمها، هموروئیـد و … اسـتفاده میشـده است.

?بـدلیل اثرضدانعقادی هیرودین(Hirudin (بزاق زالو، امروزه در تحقیقـات جدیـدثابت شـده است که پس از عمل جراحی
آنژیوپلاستی قلب و بطورکلی در بیماری های کرونری قلب، زالو میتواندنقش مؤثری ایفا کند وRisk جراحی وEffect Side و
خطرحملات قلبی را به حـداقل کاهش دهـد.

?در هندوسـتان۲۰ بیمار با واریس انـدام تحتانی(پیشـرفته)کاندید زالودرمانی شده و
پاسخ درمانی شگفت آوری مشاهده شده و تمامی بیست نفر (۱۰۰ %بیماران مورد مطالعه)کاملادرمان شدند.

?ریکـاو وکولین آمریکـایی در مقـاله ای تحت عنوان کاربردهـای نوین زالودرمـانی گزارش اثرشـگفت انگیز زالودرمانی در بهبودی پیوندRejecct شده انگشت قطع شده دست یک کودک سه ساله وگرافت عضلانی گردنیک مرد ۶۷ساله را قیدکرده اند.

?سـابقه زالو تراپی به ۱۵۰۰ سـال قبـل از میلاـد در مصــر باسـتان برمیگردد. در قرن۱۹ در آمریکـا از زالـو برای درمـان هموروئیـد، بیماری های لثه و دهان و بیماریهای متنوع دیگری استفاده میشد.

?زالوجزو نرمتنـان تک جنسـی میباشـدکه ۶۵۰ گـونه آن شـناسایی شـده و ۵۰ نـوع آن ازخون پسـتانداران تغـذیه میکنـد.

? زالوی طبی Medicinalis Eirudo نـام دارد و مشـخصه آن نوارهـای سبز زیتونی تاسبز لجنی در پشت آناست.

? زالوهای سـیاه رنگ یا سرمه ای رنگ و یا زالوی بسیار درشت (بزرگتر از ۱۲سانتیمتر) اغلب نامناسب وخطرناک میباشند.

✅محققین هندوسـتان طی بررسـی های علمی متوجه شدندکه زالوخون سیاهرگی مملو از۲ Co را به خون شریانی حاوی۲ O ترجیح میدهد و در مکیدن خون، عروقی را انتخاب میکندکه دارای غلظت بالاتر وخون فاسدتر می باشند.

?عضویت در کانال مرجع تخصصی طب ایرانی اسلامی ????

https://telegram.me/joinchat/DXph7kDEs2ciiVGoIhfpeg

?ادامه تدریس جلسه دوم زالو درمانی:???

?زالو ازسویی خون آلوده و فـاقد۲ O را تخلیه میکنـدو ازسوی دیگر بزاق خود راکه حـاوی مادهای آنتیکوالاگون(هیرودین) و
احتمالاـ بیش از یکصـد نوع مادهbioactive) مثلاـ ترکیبـات پروسـتاسایکلینفرم و پروتئینی شبیه گیرنـده های نیکوتینیکاستیل کولین) دیگر می باشد، به موضع تزریق میکند.

✅یعنی دو عمل تصـفیه خون و ترقیق خون را همزمان انجام میدهدو بالطبع این خون
سـالم سـازی شـده به کنترل عفونتهـا و عملکرد بهترسـلولهای دفاعی خون وسیسـتم ایمنی و افزایش اکسیژناسـیون بافتها منجر
خواهدشد.

?امروزه در مهــارCongestion Venous) مهمـترین کمپلیکاســیون جراحیهـا پلاستیـک و میکروســکوپی و پیونــد اعضـاء و گرافت هـای پوستی) زالو به خوبی عمـل میکنـدو مانع احتقان خون، هماتوم، ادم، ترومبوز و نکروز عضو یا فلاپ پیونـدزده شـده میگردد (البته زالو در نارسایی شـریانی یا ایسـکمی بافتی چندان موثر نیست وinfection های مشاهـده شده پس از زالوتراپی در چنین بیمارانی بوده است).

?پژوهشـگران دپارتمان فارماکولوژی دانشـگاه کنتاکی از لحاظ بیوشـیمی مقایسهای میان هپسارین و هیرودین به عمل آوردندکه اثر اختصاصی تر هیرودین نسبت به هپارین را به دلیل زیر توجیه کرده اند:

۱ –هیرودین برای فعال شدن نیاز به کوفاکتور ندارد

۲ –هیرودین اثرات پایدار و یکنواخت dependent -dose دارد

۳ –هیرودین اثر مستقیم روی مهار ترومبین دارد

۴ -هیرودینtoxicity) مسمومیت) نمی دهد

?امروزه جـامعه جراحـان ا نگلسـتان پس از مشاهـده اثرات معجزه آسـای زالو درجراحی هـای پلاستیـک و گرافت های پوستی و پیوند اعضاء،کاربرد زالو پس از پایان جراحی وحتی درحین عمل، را کاملا پذیرفته اندو مورد تأکید قرار میدهند.

?پروفسور ایوالیو از دانشـگاه مونپلیه (فرانسه) معتقداست هنوز تمامی اسـرار وخواص مثبت پزشـکی زالوکشف نشده است و دست کم ده اثر درمانی برای زالو قائل است.

?درکشور روسـیه درمـان بـا زالو بسـیار رواج یـافته است به طوری که بیماری های مختلف ازسـردرد و بیماری قلبی و پوستی گرفته تا حتی ضعف قوای جنسی را با زالواندازی معالجه میکنند.

?در مسکو و اوکراین کرمهای آرایشی جهت رفع چروک صورت ابداع شده است که ماده مؤثره آن از زالواستحصال شده است.

?در اوایل قرن نوزدهم سالانه ۳۰ میلیون عدد زالواز آلمان به آمریکاصادرشده و مورد مصارف درمانی وطبی قرارگرفته است.

?در تحقیقات ارائه شده از سوی دانشـگاه اسـتانفوردکالیفرنیا که در مجله لارنگوسکوپ (آگوست ۱۹۹۸(چاپ شده است، کاربرد
زالو درجراحی های پلاستیک و ترمیمی با درصدموفقیت بالایی همراه بوده است. (کاهش واپس زدن پیوندها وگرافتها)

?پروفسور مییر، آلتون، اوخنر و هورتر معتقدند هرگونه کانون عفونی بدن را بوسیله زالو میتوان ریشه کن کرد.

?زاخارین روسـی معتقـداست زالو موجب انبساط عروق موضع نیز میگردد و بلکه اثر وازودلاتاسـیون عمومی بـدن را برای آن قائل
است چرا که مشاهده می شودکه درcrise هیپرتنشن، پس از مصرف زالو، فشار به حد نرمال برمیگردد.

✅هر زالو پنج تا پانزده میلی لیترخون میمکد(ده برابرحجم بدن خود)طی مدت ۱۵ -۶۰ دقیقه.

?خونریزی پس ازجـدا شدن زالو ۲ -۱۰ساعت طول میکشد ماده بی حسـی تزریق شده توسط زالو در موضع سـبب از بین رفتن درد حین نیش زدن و مکیدن خون میشود.

?هیرودین سبب:
۱ -مهار تبدیل فیبرینوژن به فیبرینو بالطبع مهار انعقادخون

۲-شل شدن عضلات صاف دیواره عروق و بالطبع گشاد شدن عروق(Vasodilatation(

۳-افزایش و بهبود فلوی خون.

?عضویت در کانال مرجع تخصصی طب ایرانی اسلامی ????
https://telegram.me/joinchat/DXph7kDEs2ciiVGoIhfpeg