ترش کردن معده۴

نسخه درمانی ترش کردن معده از استاد طالقانی: جلسه (۴) در سه جلسه قبل سه عامل از عوامل ترش کردن معده را بررسی کردیم. مانند: ۱_پرخوری ۲_مصرف آب بعد وهنگام غذا ۳_سردی معده یکی از علل دیگر که موجب ترشی وافزایش اسید معده ودر نتیجه سوزش معده میشود مصرف همزمان برخی از غذاها باهم است. […]

نسخه درمانی ترش کردن معده از استاد طالقانی:
جلسه (۴)
در سه جلسه قبل سه عامل از عوامل ترش کردن معده را بررسی کردیم.
مانند:
۱_پرخوری
۲_مصرف آب بعد وهنگام غذا
۳_سردی معده
یکی از علل دیگر که موجب ترشی وافزایش اسید معده ودر نتیجه سوزش معده میشود مصرف همزمان برخی از غذاها باهم است.
مانند مصرف:
۱_غذاهای خام وپخته(سالاد وبرنج._سالادوگوشت و…)

۲_شیر بابرخی خوراکیها (شیرموز_شیرپرتقال و…)

۱٫درمورد بند یک :بعلت اینکه غذای پخته زود هضم است وباید زود از معده عبور کند تا فاسد نشود اما غذای خام دیرهضم است.
در نتیجه غذای خام ،غذای پخته را در معده معطل میکند وتوقف بیش از حدآن موجب خراب شدن وفساد وترشی معده میگردد.
۲٫دربند دوم نیز:
شیر لطیف است وباترکیب با موادمختلف ,سریع واکنش نشان میدهد وفاسد میشود.
مانند نمونه های مذکور.
درمان کلی ترشی معده را در جلسات قبل بیان نمودیم.

1318876437