تصویری از استاد طالقانی بهمراه استاد خیر اندیش:

استاد

طالقانی