تعریق بدن

شرح تعریق بدن از استادطالقانی: تعریق بدن در مزاج های مختلف : در اصطلاح میگویند از کوزه همان تراود که در اوست دو مزاج دم و بلغم :زیاد عرق می کنند دو مزاج صفرا و سودا :کم عرق می کنند فرق عرق دموی وبلغمی : دراین است که دموی درشرایط عادی بایک فعالیت کم هم […]

شرح تعریق بدن از استادطالقانی:

تعریق بدن در مزاج های مختلف :
در اصطلاح میگویند از کوزه همان تراود که در اوست

دو مزاج دم و بلغم :زیاد عرق می کنند
دو مزاج صفرا و سودا :کم عرق می کنند

فرق عرق دموی وبلغمی :
دراین است که دموی درشرایط عادی بایک فعالیت کم هم عرق میکند ولی بلغمی تا کمی کارنکند یا گرم نشود زیاد عرق نمیکند. چون دفع عرق ازبدن محصول رطوبت وحرارت باهم است . این حرارت است که رطوبت را به سمت خارج هل میدهد.

تعریق در صفراوی ها :تعریق صفراویها هم کم است.
زیر بغلشان ولباس زیرشان زود زرد میشود بعلت ترشح ودفع زیادصفرا.