تغذیه در اسلام (وقت خوردن پنیر)

✅تغذیه در اسلام: وقت خوردن پنیر?? شماره:۳۱۱۰ تاریخ:۱۳۹۵/۳/۱۷ ?اسلام برای خوردن پنیر? نیز وقت ،معین نموده است.? ♻️ شامگاهان را وقت خوردن پنیر دانسته است و نیز دستور می دهد که با گردو صرف گردد و اینک دو نمونه از سخنان پیشوایان اسلام را در اینجا می آوریم: ?عن الرضا عن آبائه عن علی بن […]

✅تغذیه در اسلام:
وقت خوردن پنیر??
شماره:۳۱۱۰
تاریخ:۱۳۹۵/۳/۱۷

?اسلام برای خوردن پنیر? نیز وقت ،معین نموده است.?
♻️ شامگاهان را وقت خوردن پنیر دانسته است و نیز دستور می دهد که با گردو صرف گردد و اینک دو نمونه از سخنان پیشوایان اسلام را در اینجا می آوریم:

?عن الرضا عن آبائه عن علی بن الحسین علیه السلام قال: شیئان ما دخلا جوفا قط الا افسداه الجبن و القدید.
?امام رضا علیه السلام می فرمایند:دوچیزند که هرگاه داخل معده شوند سبب فساد آن می گردند:پنیر و گوشت مانده.
بحارالانوار، ج ۶۶،ص۱۰۴۲

?امام صادق علیه السلام در ضمن خواص چند چیز می فرمایند: دوچیز از هر جهت زیان آورند و سود نمی رسانند:گوشت مانده خشکیده و پنیر.
وسائل،ج ۱۷،ص۳۹
? تا اینجا همه سخن از کراهت و مذمت بود،و قبل از اینکه سخن از استحباب و تعریف به میان آید خوب است با یک تجزیه علمی،فلسفه کراهت پنیر را بدانیم: پنیر به کندی جذب و دفع می شود و اشتهای به غذا را کم می کند،برای گرم خویان و کسانیکه مزاجی ملتهب دارند زیانش کمتر و برعکس صاحبان طبیعت سرد و بلغمی از زیان خوردن و مصرف نمودن آن در صورت مداومت درامان نیستند.همین پنیر است که در بعضی مزاج ها باعث تولید قولنج بسیار شدید به نام ایلائوس یا انسداد روده می گردد.

❇️به خوبی مذمت پنیر روشن گشت که ثقالت و دیر هضمی آن که فشار بیش از حد به دستگاه هاضمه می دهدسبب کراهت آن است.خوبست نمونه سوم برای اثبات کراهت و ثقالت پنیر را از یک طبیب عالیقدر قدیم بیان نمائیم: ((طبیعت پنیر در دوم سرد و تر ،افعال و خواص آن ،مقوی معده و روده و مقوی گرده و ملیِّن طبع و مولد خلط صالح و دیرهضم؛با مغز گردکان وصعتر بغایت مسمن بدن و باعث نرمی جلد…))
منبع:مخزن الادویه حرف ج

???????????
?دستور های استحبابی اسلام از این قرار است:مردی از امام جعفر صادق علیه السلام درباره خاصیت پنیر سؤال نمود امام به او فرمودند موجب ضرر است و منفعتی ندارد. همان مرد شامگاه بر آن حضرت وارد شد و دید بر سر سفره ای که امام ششم برای صرف شام نشسته اند ظرفی از پنیر است دچار حیرت شد و گفت شما امروز صبح از پنیر مذمت فرمودید اینک بر سفره نهاده اید. امام فرمودند:صبحگاهان خوردن پنیر پسندیده نیست اما شامگاهان خوب است و ضمنا بدان که قوه باه را نیز زیاد می کند.البته منظور از پنیر در شامگاهان خوردن آن با مغز گردو است.

⭕️منبع:اسلام پزشک بی دارو،احمد امین شیرازی⭕️

?کانال رسمی استادطالقانی??
tlgrm.me/ostadtaleghani
?سایت رسمی استادطالقانی??
www.ehyayetebeslami.com

?????????
??