تقویت اسـپرم

?برای تقویت اسـپرم با آب داغ حمام نکنید. ?بهترین دما برای تولید اسـپرم بیشتر در بدن مرد، حدود ۳۴.۵ درجه است که تقریبا ۲ درجه از دمای ایده آل بدن کمتر است. ✅مورد تایید استاد طالقانی ?کانال رسمی استادطالقانی?? https://tlgrm.me/ostadtaleghani ?سایت رسمی استادطالقانی??www.ehyayetebeslami.com

?برای تقویت اسـپرم با آب داغ حمام نکنید.

?بهترین دما برای تولید اسـپرم بیشتر در بدن مرد، حدود ۳۴.۵ درجه است که تقریبا ۲ درجه از دمای ایده آل بدن کمتر است.

✅مورد تایید استاد طالقانی

?کانال رسمی استادطالقانی??
https://tlgrm.me/ostadtaleghani
?سایت رسمی استادطالقانی??www.ehyayetebeslami.com