خطاب به بانیان سلامت کشور

⭕️خطاب به بانیان سلامت کشور ♻️ شما که اثرگذاری روشها و داروهای طب ایرانی سنتی اسلامی را روی بیماران حاد کرونایی حتی در بخش مراقبت های ویژه و آی سیو مشاهده کردید و متعجب شدید؛ پس چرا برای مهار کرونا از این طب اصیل بهره نمیگیرید؟!! براستی چرا ؟!! درد دل یکی از اساتید برجسته […]

⭕️خطاب به بانیان سلامت کشور

♻️ شما که اثرگذاری روشها و داروهای طب ایرانی سنتی اسلامی را روی بیماران حاد کرونایی حتی در بخش مراقبت های ویژه و آی سیو مشاهده کردید و متعجب شدید؛ پس چرا برای مهار کرونا از این طب اصیل بهره نمیگیرید؟!!
براستی چرا ؟!!

درد دل یکی از اساتید برجسته طب ایرانی اسلامی در کشور

نشر و آگاهی رسانی را واجب بدانید