خطرات تماس مداوم دستمال کاغذی با ناحیه تناسلی

خطرات تماس مداوم دستمال کاغذی با ناحیه تناسلی:? •سرطان گردن رحم •التهاب و خارش مقعد •عفونت های قارچی ✅مورد تایید استاد طالقانی میباشد

خطرات تماس مداوم دستمال کاغذی با ناحیه تناسلی:?

•سرطان گردن رحم
•التهاب و خارش مقعد
•عفونت های قارچی

✅مورد تایید استاد طالقانی میباشد