خلا عاطفی

‍ ✔️اگرفرزندما دچارفقرآهن شودبه پزشک مراجعه میکنیم ولی بدانید فقرمحبت خطرناکتراست خلأعاطفی باعث میشود ازدیگران گدایی محبت کندواین مسئله ربطی به کوچک وبزرگ یامجردومتاهل ندارد ✅مورد تایید استاد طالقانی میباشد. ?کانال رسمی استادطالقانی?? tlgrm.me/ostadtaleghani ?سایت رسمی  استادطالقانی??www.ehyayetebeslami.com

‍ ✔️اگرفرزندما دچارفقرآهن شودبه پزشک مراجعه میکنیم ولی بدانید فقرمحبت خطرناکتراست

خلأعاطفی باعث میشود ازدیگران گدایی محبت کندواین مسئله ربطی به کوچک وبزرگ یامجردومتاهل ندارد
✅مورد تایید استاد طالقانی میباشد.

?کانال رسمی استادطالقانی??
tlgrm.me/ostadtaleghani
?سایت رسمی  استادطالقانی??www.ehyayetebeslami.com