خلط گلو

نسخه درمانی خلط گلو ازاستاد طالقانی: درمان خلط گلو: ۱@هلیله سیاه،سیاهدانه،آویشن،تخم گشنیز، به میزان مساوی پودر شده و با۳برابرعسل مخلوط بشه،یک قاشق مرباخوری بعدهروعده غذایی میل کنید. ۲@ترک سردیجات،ترشی جات وسرکه داشته باشید،آب بهمراه غذایابعدغذانخورید. ۳@رب انارترش روباآب رقیق کرده دردهان غرغره کنیدروزی ۳بار. ۴@بمحض غذاخوردن سریع نخوابیدحداقل دوساعت بعدغذا.

نسخه درمانی خلط گلو ازاستاد طالقانی:

درمان خلط گلو:
۱@هلیله سیاه،سیاهدانه،آویشن،تخم گشنیز، به میزان مساوی پودر شده و با۳برابرعسل مخلوط بشه،یک قاشق مرباخوری بعدهروعده غذایی میل کنید.

۲@ترک سردیجات،ترشی جات وسرکه داشته باشید،آب بهمراه غذایابعدغذانخورید.

۳@رب انارترش روباآب رقیق کرده دردهان غرغره کنیدروزی ۳بار.

۴@بمحض غذاخوردن سریع نخوابیدحداقل دوساعت بعدغذا.

15094226882271091354814394216103173231144151