#خواص‌گیاهان‌دارویـے ???

❓❔ آیـا مـےدانـسٺـید: ?بامـیہ بہ صورٺ جوشانده ۅآرام بخش درعفونٺ هاے نزله اے، سختۍ دفع ادرار، ادرار دردناڪ ،ڪنترل دیابت و سوزاڪ مصرف می شود.?

❓❔ آیـا مـےدانـسٺـید:

?بامـیہ بہ صورٺ جوشانده ۅآرام بخش درعفونٺ هاے نزله اے، سختۍ دفع ادرار، ادرار دردناڪ ،ڪنترل دیابت و سوزاڪ مصرف می شود.?