خواص آلبالو?

خواص آلبالو:? مزاج (طبع ):سرد وخشک قابض، تقویت کننده معده و کبد گرم, بر طرف کننده تشنگی و حرارت و استفراغ و اسهال صفراوی می باشد. آلبالو خشک شده از تازه آن قابض تر است. خوردن شیره هسته آلبالو بارازیانه , برای خرد کردن سنگ کلیه و مثانه و مجاری ادراری بی نظیر است. خوردن […]

خواص آلبالو:?

مزاج (طبع ):سرد وخشک

قابض، تقویت کننده معده و کبد گرم, بر طرف کننده تشنگی و حرارت و استفراغ و اسهال صفراوی می باشد.
آلبالو خشک شده از تازه آن قابض تر است. خوردن شیره هسته آلبالو بارازیانه , برای خرد کردن سنگ کلیه و مثانه و مجاری ادراری بی نظیر است.
خوردن یک مثقال صمغ درخت آلبالو یا آب سرد در رفع سرفه مزمن مفید است…