خواص انجیر

?✨امام رضا ع ؛ ‌‌انجیر ، ‌‌⇦بوے بد دهان را رفع مےڪند ⇦استخوان را استحڪام بخشد ⇦مو برویاند ⇦درد را مےبرد و دیگر نیازے بہ دارو نیست✨ موردتایید استاد طالقانی✅ @Ostadtaleghani ?

?✨امام رضا ع ؛
‌‌انجیر ،
‌‌⇦بوے بد دهان را رفع مےڪند
⇦استخوان را استحڪام بخشد
⇦مو برویاند
⇦درد را مےبرد
و دیگر نیازے بہ دارو نیست✨
موردتایید استاد طالقانی✅
@Ostadtaleghani ?