خواص تره تیزک(شاهی)?

خواص تره تیزک(شاهی):? مزاج آن گرم وخشک است. باز کننده انسداد کبد و طحال پاک کننده بدن از رطوبت لزج تحلیل برنده بادهای بدن، مدر، مولد منی و محرک نیروی جنسی بوده و مصرف ناشتای آن بوی بد زیر بغل را رفع می کند. ❗️در احادیث آمده خوردن ان در شب مضر بوده و موجب […]

خواص تره تیزک(شاهی):?
مزاج آن گرم وخشک است.
باز کننده انسداد کبد و طحال پاک کننده بدن از رطوبت لزج تحلیل برنده بادهای بدن، مدر، مولد منی و محرک نیروی جنسی بوده و مصرف ناشتای آن بوی بد زیر بغل را رفع می کند.
❗️در احادیث آمده خوردن ان در شب مضر بوده و موجب جذام و برص می شود.
مصلح آن:کاسنی.خرفه.سرکه میباشد.