خواص خاکشیر?

?خاکشیر را بشناسید: طبیعت (مزاج): یحتمل که طبیعت نوع صغیر آن در اول گرم و در اول تر است. ا‌فعال و خواص آن از دیدگاه منابع طب سنتی ایران: افزاینده قوای جنسی (مبهی) اشتهاآور (مشهی) مقوی معده و هاضمه جهت گرفتگی آواز نیکویی رنگ رخسار تحلیل مواد نخاع کاهش علائم کهیر سردی احشا کاهش خلط […]

?خاکشیر را بشناسید:
طبیعت (مزاج):
یحتمل که طبیعت نوع صغیر آن در اول گرم و در اول تر است.
ا‌فعال و خواص آن از دیدگاه منابع طب سنتی ایران:
افزاینده قوای جنسی (مبهی)
اشتهاآور (مشهی)
مقوی معده و هاضمه
جهت گرفتگی آواز
نیکویی رنگ رخسار
تحلیل مواد نخاع
کاهش علائم کهیر
سردی احشا
کاهش خلط سینه و ریه
به همراه شیر:
چاق کننده (مسمن) و نیکو کننده رنگ رخسار
محرک قوای جنسی (باه)
خصوصاً اگر با دو برابر وزن آن شکر به ده روز بنوشند
برای افراد داری علائم غلبه سودا مفید است.
آشامیدن آب کاسنی یا دمکرده ی آن با خبّه (خاکشیر)سنگ شو نموده به همراه سکنجبین ساده جهت کاهش حالت تهوع و استفراغ ناشی از وجود خلط صفرا و علائم کهیر و هیجان دم مناسب است.
جهت کاهش ورم ها به صورت ضماد توصیه شده است.
!مضرات از دیدگاه طب سنتی ایران:
موجب ایجاد سردرد در ‌برخی از افراد می شود (مصدع)
مصلح آن کثیرا.
جایگزین (بدل) آن:
در تقویت قوای جنسی (امر باه) و چاق کنندگی (تسمین) و مانند آن تودری است که بذرالخمخم نامند (۱).
رازی در کتاب الحاوی در ذیل خبه (خاکشی) از قول بوعلی می گوید: “نجم که همان دانه خبّه (خاکشیر)است خاصیت تهییج کننده انسدادها دارد و تا حدی ورم های گرم را تسکین می دهد (۳)