خواص ریحان?

خواص ریحان:? مزاج آن گرم وخشک ومصلح آن نیلوفر میباشد. جهت انسداد عروق مغزی، تحلیل ورم های جمیع اعضاء, تنگی نفس و ضعف معده مفید می باشد. خوردن عصاره آن با شکر, جهت رفع درد سینه، تنگی نفس وسرفه مفید میباشد. بوئیدن آن برای سردرد گرم مزاجان و مسافرین و رفع وبا ,مفید می باشد. […]

خواص ریحان:?
مزاج آن گرم وخشک ومصلح آن نیلوفر میباشد.
جهت انسداد عروق مغزی، تحلیل ورم های جمیع اعضاء, تنگی نفس و ضعف معده مفید می باشد.
خوردن عصاره آن با شکر, جهت رفع درد سینه، تنگی نفس وسرفه مفید میباشد.
بوئیدن آن برای سردرد گرم مزاجان و مسافرین و رفع وبا ,مفید می باشد.
تخم آن معتدل کننده مزاج و مقاوم در برابر سموم بوده ولی مصرف کوبیده آن منع شده است.