خواص عدس

خواص عدس: مزاج :سرد وخشک قابض, دیر هضم، نفاخ، غلیظ کننده خون و مانع حرکت آن در مویرگ ها می شود. تولید خون سوداوی کرده، موجب دیدن خواب های مشوش و ضعف بینایی می شود. پختن آن با سرکه تقویت کننده معده و از بین برنده نفخ آن است و سوخته آن جهت سفید کردن […]

خواص عدس:

مزاج :سرد وخشک
قابض, دیر هضم، نفاخ، غلیظ کننده خون و مانع حرکت آن در مویرگ ها می شود.
تولید خون سوداوی کرده، موجب دیدن خواب های مشوش و ضعف بینایی می شود.
پختن آن با سرکه تقویت کننده معده و از بین برنده نفخ آن است و سوخته آن جهت سفید کردن دندان مفید است .
ضماد آن با سفید تخم مرغ جهت ترک پا مفید است.