خواص موز

کثیرالغذا و چاق کننده، قابض و بر طرف کننده ضعف کلیه بوده، خون غلیظ تولیدمی کند. ملین سینه بوده، جهت سرفه خشک و خشونت حلق و رطوبت معده مفیدمی باشد. دیر هضم و نفاخ است و زیاد خوردن آن به خصوص در مزاج سرد و مرطوب و در سرزمین های رطوبی، موجب تولید باد در […]

کثیرالغذا و چاق کننده، قابض و بر طرف کننده ضعف کلیه بوده، خون غلیظ تولیدمی کند.
ملین سینه بوده، جهت سرفه خشک و خشونت حلق و رطوبت معده مفیدمی باشد.
دیر هضم و نفاخ است و زیاد خوردن آن به خصوص در مزاج سرد و مرطوب و در سرزمین های رطوبی، موجب تولید باد در بدن و خون غلیظ بلغمی و کولیت و انسداد عروق می شود.
ناشتا خوردن آن بسیار مضر می باشد.
مصلح آن: نمک، مربای زنجبیل، عسل میباشد.